Proceeding: S.270.1.3.2019 Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów, oraz doposażenie Punktu Alarmowo – Dyspozycyjnego na potrzeby systemu monitoringu przeciwpożarowego obszarów leśnych Nadleśnictwa Toruń

Tomasz Lisewski
Nadleśnictwo Toruń
Deadlines:
Posted : 30-10-2019 10:28:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 13 - Warunki gwarancyjne i serwisowe.docx docx 57.36 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 12 - Oświadczenie o uprawnieniach.docx docx 55.16 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 11 - Wykaz osób uczestniczących w wyk.zam..docx docx 58.17 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 10 - Wykaz zrealizowanych usług.docx docx 62.09 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 9 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO.docx docx 105.46 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Podręcznik wdrażania projektu cz. II.pdf pdf 1265.48 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 8 - Podręcznik wdrażania projektu cz. I.pdf pdf 1725.94 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 7 - Zobowiązanie dot. zasobów.docx docx 57.71 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.docx docx 65.82 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 56.43 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 3 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).docx docx 148.96 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 2 - Formularz ofertowy.docx docx 92.7 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał. nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1033.73 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Zał nr 6 - Wzór umowy.pdf pdf 755.22 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu 2019S 210-512763.pdf pdf 149.98 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
2 - SWIZ (podpisana).pdf pdf 1067.39 2019-10-30 10:28:00 Proceeding
Protokół z otwarcia ofert -kamery p-poż.pdf pdf 716.1 2019-12-05 13:58:40 Public message

Announcements

2019-12-05 13:58 Tomasz Lisewski Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 416