Proceeding: ZP/106/2019 Dostawa serwera dla Międzynarodowej Agendy Badawczej oraz modernizacja infrastruktury serwerowej i sieciowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Deadlines:
Posted : 10-10-2019 19:58:00
Placing offers: 13-11-2019 09:00:00
Opening offers : 13-11-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załacznik 4 .- projekt umowy.doc doc 178 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
Załacznik 1.1. - formularze rzeczowo-cenowe.zip zip 1470.3 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
Załacznik 3 - zestawienie parametrów.zip zip 143.73 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
zał 2 -JEDZ.doc doc 185 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
Załącznik 1 - formularz ofertowy.doc doc 148.5 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
SIWZ 106.docx docx 535.5 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 64.05 2019-10-10 19:58:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze ofert.docx docx 499.99 2019-11-22 13:54:16 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 391.71 2019-11-13 10:08:57 Public message

Announcements

2019-11-22 13:54 Dagmara Żukowska Zawiadomienie o wyborze ofert

Zawiadomienie o wybo [...].docx

2019-11-13 10:09 Dagmara Żukowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 441