Proceeding: ZP-595/2020_z7 Dostawa rękawiczek letnich białych i pokrowców białych na czapkę gabardynową (ZP-595/2020_z7)

Deadlines:
Posted : 10-07-2020 11:18:00
Placing offers: 16-07-2020 09:00:00
Opening offers : 16-07-2020 09:35:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na "Dostawa rękawiczek letnich białych i pokrowców białych na czapkę gabardynową (ZP-595/2020_z7)".

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

1) Zakupy Komendy Wojewódzkiej Policji wystawione na platformie zakupowej realizowane są wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.
3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
5) Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
6) KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7) Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
8) Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
9) Oferty składa się w cenie brutto.
10) Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
12) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
13) W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14) KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
15) W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
16) KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
17) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Oświadczam, ze zapewnię w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym SIWZ nr ZP-595/2020_z7 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA         

          Druk oferty cenowej jest jednocześnie szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

          Druk oferty cenowej (Załącznik nr 1) jest integralną częścią niniejszego zamówienia.

          Wspólny słownik zamówień (CPV): 18100000-0- Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki;

   Cena na fakturze musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.


koszty dostawy po stronie dostawcy/Wykonawcy

w cenę brutto przedmiotu zamówienia należy wliczyć koszty transportu oraz wyładunku przedmiotu zamówienia u Zamawiającego

termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury


          Zamawiający wymaga złożenia druku oferty cenowej w formie skanu, jako załącznik do postępowania, zgodnie z drukiem „Załącznik nr 1 - oferta cenowa”. Skan oferty cenowej musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.


Oświadczam, że zawarty projekt umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


Rozmiarówka przedmiotu zamówienia:

1.       RĘKAWICZKI LETNIE BIAŁE

ROZMIAR   ILOSĆ

20                          20

21                         20

22                          20

                          

          RAZEM   par          60

 

 

2.       POKROWIEC BIAŁY NA CZAPKĘ

ROZMIAR  ILOSĆ

55                   10

56                   20

57                   20

58                   10

59                   10

                          RAZEM   szt. 70

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
platforma umowa.doc doc 73.5 2020-07-10 11:18:00 Proceeding
Oferta cenowa Zad. 7.doc doc 49 2020-07-10 11:18:00 Ordered object

Announcements

2020-07-14 09:43 Wojciech Czekaj Pytanie Wykonawcy
Dzień Dobry,
Czy dopuszczacie rękawice białe policyjne wykonane z lycry??
Czy dopuszczacie rękawice białą sztandarową w rozmiarze uniwersalnym L??
Dzień Dobry,
Czy chodzi Państwu o rękawicę taką jak na zdjęciu z ozdobnymi przeszyciami??
Odpowiedź Zamawijącego
Dzień dobry
W odpowiedzi na zapytanie dotyczące dostawy rękawiczek letnich białych i pokrowców białych na czapkę gabardynową, Zmawiający informuje, że nie przewiduje zmian w postępowaniu.
Pozdrawiam

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa rękawiczek letnich białych i pokrowców białych na czapkę gabardynową Należy wpisać cenę za cały przedmiot zamówienia zawarty w druku oferty cenowej

Oferta cenowa Zad. 7 [...].doc

1 other Komenda Wojewódzka Policji
Kusocińskiego 51
25-045, Kielce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 166