Proceeding: 23/2020/ZP Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa frontu kolejowego bazy paliw w Składzie Niedźwiedź” (ponowne ogłoszenie)

Deadlines:
Posted : 08-07-2020 14:39:00
Placing offers: 16-07-2020 09:30:00
Opening offers : 16-07-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg ograniczony - wnioski
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w związku z zawieszeniem postępowania nr 23/2020/ZP, Zamawiający w dniu 08.07.2020 r. ponownie opublikował Ogłoszenie o Zamówieniu w Dziedzinach Obronności i Bezpieczeństwa. Wyżej wymienione ogłoszenie, SIWZ oraz pozostała dokumentacja dotycząca przedmiotowego postępowania znajduje się w załącznikach.


Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

Przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania techniczne związane z procesem złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Przypominamy, że wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisany elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zal.14 do SIWZ_Dokumentacja projektowa.zip zip 17643.97 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
zal.13 do SIWZ_Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót.zip zip 19126.8 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
zal.12 do SIWZ_Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania wraz z zalacznikami.zip zip 76.3 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
zal.11 do SIWZ_Przedmiary robót.zip zip 4786.54 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
zal.10 do SIWZ_Druk Oferta Wykonawcy.docx docx 12.49 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
zal.9 do SIWZ_Szczegolne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.docx docx 29.26 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
zal. 8 do SIWZ_ wzor umowy z zalacznikami.zip zip 1149.68 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
SIWZ_23_2020_ZP_drugie ogloszenie.doc doc 435 2020-07-08 14:39:00 Proceeding
23_2020_ZP_ogłoszenie.pdf pdf 161.85 2020-07-08 14:39:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 273