Proceeding: M-20/2020 Wykonanie systemu parkingowego wraz z automatyczną kasą biletową na parkingu Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Deadlines:
Posted : 09-06-2020 11:32:00
Placing offers: 16-07-2020 10:00:00
Opening offers : 16-07-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7a RODO OŚWIADCZENIE.doc doc 849.5 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 7 Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.doc doc 58 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 6 - wzór umowy parking Szpital.doc doc 116.5 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 5 (wykaz osób).doc doc 38.5 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - oznakowanie drogowe.jpg jpg 12289.3 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Oświadczenia.doc doc 69 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT - Parking.doc doc 50 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc doc 52 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
SIWZ 2020 PARKING.doc doc 265.5 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
ogłoszenie nr 549056-N-2020 o zamówieniu.pdf pdf 414.79 2020-06-09 11:32:00 Proceeding
wybór .pdf pdf 856.1 2020-07-30 14:11:28 Public message
zestawienie ofert.pdf pdf 517.24 2020-07-16 10:32:26 Public message
Załącznik nr 1 do SIWZ.doc doc 52 2020-07-15 07:50:52 Public message
sprostowanie dot. pisma EZP 293 z 9.07..pdf pdf 289.51 2020-07-09 14:55:54 Public message
sprostowanie kryterium 2.pdf pdf 741.09 2020-07-09 12:53:47 Public message
Wyjaśnienia 2.pdf pdf 11240.84 2020-07-07 14:00:40 Public message
ogłoszenie - zmiana 2.pdf pdf 196.64 2020-07-07 14:00:40 Public message
termin 2.pdf pdf 587.94 2020-07-06 13:44:01 Public message
ogłoszenie - zmiana.pdf pdf 200.7 2020-06-24 14:18:16 Public message
sprostowanie SIWZ na platformę.pdf pdf 1477.46 2020-06-24 13:52:24 Public message
POPRAWIANY Załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT - Parking(2)-1.doc doc 53.5 2020-06-24 13:52:24 Public message
wyjaśnienia na platformę.pdf pdf 6020.76 2020-06-24 13:50:30 Public message
zmiana terminu.pdf pdf 640.59 2020-06-19 11:54:29 Public message

Announcements

2020-07-30 14:11 Ewa Sempowicz wybór

wybór .pdf

2020-07-16 10:32 Ewa Sempowicz zestawienie ofert

zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-07-15 07:50 Ewa Sempowicz w załączeniu zaktualizowany wzór oferty

Załącznik nr 1 do SI [...].doc

2020-07-09 14:55 Ewa Sempowicz sprostowanie do pisma EZP 293/2020 dot. kryteriów oceny

sprostowanie dot. pi [...].pdf

2020-07-09 12:53 Ewa Sempowicz sprostowanie do SIWZ 2

sprostowanie kryteri [...].pdf

2020-07-07 14:00 Ewa Sempowicz wyjaśnienia i nowy Załącznik nr 6 do SIWZ

Wyjaśnienia 2.pdf

ogłoszenie - zmiana [...].pdf

2020-07-06 13:44 Ewa Sempowicz zmiana terminu

termin 2.pdf

2020-06-24 14:18 Ewa Sempowicz zmiana ogłoszenia

ogłoszenie - zmiana. [...].pdf

2020-06-24 13:52 Ewa Sempowicz sprostowanie SIWZ

sprostowanie SIWZ na [...].pdf

POPRAWIANY Załącznik [...].doc

2020-06-24 13:50 Ewa Sempowicz wyjaśnienia do pytań

wyjaśnienia na platf [...].pdf

2020-06-19 11:54 Ewa Sempowicz zmiana terminu

zmiana terminu.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 736