Proceeding: S.271.7.2019 "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zwoleń w roku 2020"

Łukasz Nowicki
Nadleśnictwo Zwoleń
Deadlines:
Posted : 31-10-2019 12:33:00
Placing offers: 04-12-2019 12:00:00
Opening offers : 04-12-2019 12:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2019-OJS211-516709-pl_Ogloszenie o zamowieniu_Usługi Leśne na 2020r..pdf pdf 253.76 2019-10-31 12:33:00 Proceeding
2019_Usługi leśne_Załączniki nr 1,4,5,6,7,8,9,10_do SIWZ.zip zip 1206.2 2019-10-31 12:33:00 Proceeding
2019_SIWZ_platforma_komercyjna_Usługi leśne na 2020_Nadl. Zwoleń.pdf pdf 807.3 2019-10-31 12:33:00 Proceeding
2019_Uslugi Leśne na 2020_Załączniki do SIWZ nr 2,3.zip zip 20897.62 2019-10-31 12:33:00 Proceeding
Infomormacja o wyborze oferty dla Pakietu I, III, V.pdf pdf 156.53 2020-01-07 13:28:23 Public message
270.7.2019_Informacja o unieważnieniu postępowania na prace leśne w 2020 na pakiety II,IV,VI..pdf pdf 856.59 2019-12-19 09:23:31 Public message
2019_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_z dn. 04.12.2019_Prace leśne na 2020.pdf pdf 785 2019-12-04 14:52:54 Public message
2019_Pytania wykonawcy z dnia 20.11.2019 wraz z odpowiedziami Zamawiającego_Prace leśne 2020r..pdf pdf 528.58 2019-11-20 13:17:00 Public message

Announcements

2020-01-07 13:31 Łukasz Nowicki Zamawiający w załączonym pliku przekazuje informację o wyborze oferty na pakiet nr I, III, V.

Infomormacja o wybor [...].pdf

2019-12-19 09:25 Łukasz Nowicki Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 unieważnił postępowanie przetargowe dla następujących pakietów: Pakiet nr 2, Pakiet nr 4 i Pakiet nr 6. Treść unieważnienia wraz z uzasadnieniem znajduje się w załączniku.

270.7.2019_Informacj [...].pdf

2019-12-04 14:54 Łukasz Nowicki Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje w załączonym pliku informację z otwarcia ofert.

2019_INFORMACJA Z OT [...].pdf

2019-11-20 13:17 Łukasz Nowicki Postępowanie przetargowe: Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zwoleń w roku 2020”.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że dniu 20.11.2019 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dotyczące zapisów SIWZ. Treść zapytania wraz z odpowiedziami zamawiającego został zawarty w załączonym pliku.

2019_Pytania wykonaw [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 808