Proceeding: Sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: Budowa oświetlenia ciągu pieszego (Mściwoja II) prowadzącego od parku nad Potokiem Oliwskim przy ul. Rzepichy i Kupały do ul. Pomorskiej w Gdańsku w ramach programu „Jaśniejszy Gdańsk” EDYCJA 2020 Etap V - I/PNE/180/2019/TK

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 09:14:00
Placing offers: 15-11-2019 11:00:00
Opening offers : 15-11-2019 11:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki edytowalne.docx docx 99.87 2019-10-11 09:14:00 Proceeding
Załączniki do OPZ.zip zip 4278.97 2019-10-11 09:14:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 28212.17 2019-10-11 09:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 11.10.2019r..pdf pdf 136.07 2019-10-11 09:14:00 Proceeding
Formularz_edytowalny_JEDZ.docx .docx docx 93.79 2019-10-11 09:14:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.12.2019r..pdf pdf 103.65 2019-12-20 09:36:15 Public message
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 6.12.2019r..pdf pdf 414.86 2019-12-06 07:46:52 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 604.5 2019-11-15 12:44:03 Public message

Announcements

2019-12-20 09:36 Tomasz Krysiak Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.12.2019r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-12-06 07:47 Tomasz Krysiak Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 6.12.2019r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-15 12:44 Jarosław Maluszek Informacja z otwarcia z dnia 15.11.2019r.

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 8

Send a message to buyer