Proceeding: Zakup wraz z dostawą leków ogólnych, leków onkologicznych oraz preparatów do żywienia dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. AZP 241/143/19

Deadlines:
Posted : 11-09-2019 09:46:00
Placing offers: 14-10-2019 10:00:00
Opening offers : 14-10-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
10_ Dodatek nr 7 - Oświadczenie.docx docx 16.99 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
09_ Dodatek nr 6 - Wykaz dostaw.doc doc 35 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
08_Dodatek nr 5 - Oświadczenie wykonawcy_wzór.docx docx 33.01 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
07_Dodatek nr 4-Wzór umowy (3).docx docx 46.74 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
06_Dodatek nr 3- Oświadczenie grupa kapitałowa_wzór (2).docx docx 32.99 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
05_ Dodatek nr 2 - JEDZ.docx docx 64.75 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
04_Formularze Cenowe nr 1-25.xls xls 128 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
03_Dodatek nr 1-Druk Oferta.docx docx 52.58 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
02_SIWZ.docx docx 140.02 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
01_Ogłoszenie.pdf pdf 500.06 2019-09-11 09:46:00 Proceeding
Zawiadomienniei o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf pdf 956.61 2019-11-21 13:32:12 Public message
Zbiorcze zestawienie i ocena ofert.pdf pdf 4634.82 2019-11-21 13:32:17 Public message
12_Zbiorcze zestawienie ofert złozonych w terminie.docx docx 45.83 2019-10-14 15:23:34 Public message
11_pytania i odpowiedzi.docx docx 52.67 2019-10-02 15:21:59 Public message

Announcements

2019-11-21 13:32 Izabela Armata Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienniei o wy [...].pdf

Zbiorcze zestawienie [...].pdf

2019-10-14 15:23 Izabela Armata Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w terminie

12_Zbiorcze zestawi [...].docx

2019-10-02 15:22 Izabela Armata Pytania i odpowiedzi

11_pytania i odpowi [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 841

Send a message to buyer