Proceeding: ZP-595/2020_z1 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej (ZP-595/2020_z1)

Deadlines:
Published : 10-07-2020 10:04:00
Placing offers : 16-07-2020 09:00:00
Offers opening : 16-07-2020 09:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych Wykonawców. Postępowanie to prowadzone jest przez Zamawiającego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy PZP  i ma na celu uzyskanie ofert na "Dostawa odzieży ochronnej i roboczej" (ZP-595/2020_z1)".

 

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk w prawym dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

 

Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

1) Zakupy Komendy Wojewódzkiej Policji wystawione na platformie zakupowej realizowane są wyłącznie poprzez platformę (nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).

2) Składanie ofert poprzez platformę zakupową Open Nexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.
3) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.
5) Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.
6) KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
7) Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
8) Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
9) Oferty składa się w cenie brutto.
10) Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
12) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
13) W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
14) KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
15) W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
16) KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
17) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:
- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce,
- Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Oświadczam, ze zapewnię w okresie obowiązywania umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność z wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych.
Oświadczam, że wypełniłem/am obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
Oświadczam, że zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843) spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym SIWZ nr ZP-595/2020_z1 oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.


PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA         

          Druk oferty cenowej jest jednocześnie szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.

          Druk oferty cenowej (Załącznik nr 1) jest integralną częścią niniejszego zamówienia.

          Wspólny słownik zamówień (CPV): 18100000-0- Odzież branżowa, specjalna odzież robocza i dodatki;

   Cena na fakturze musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.


koszty dostawy po stronie dostawcy/Wykonawcy

w cenę brutto przedmiotu zamówienia należy wliczyć koszty transportu oraz wyładunku przedmiotu zamówienia u Zamawiającego

termin płatności do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury


          Zamawiający wymaga złożenia druku oferty cenowej w formie skanu, jako załącznik do postępowania, zgodnie z drukiem „Załącznik nr 1 - oferta cenowa”. Skan oferty cenowej musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentacji wykonawcy.


Oświadczam, że zawarty projekt umowy (Załącznik nr 2 do niniejszego postępowania) został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.


Rozmiarówka przedmiotu zamówienia:

1.       PANTOFLE DAMSKIE PROFILAKTYCZNE

ROZMIAR            ILOSĆ

36                                10

37                                28

38                                20

39                                15

40                                16

 

                                     RAZEM           par 89

 

2.       TRZEWIKI PRZEMYSŁOWE

 

ROZMIAR            ILOSĆ

37                                 7

38                                 3

39                                 4

40                                 4

41                                 11

42                                 18

43                                 15

44                                 16

45                                 8

46                                 2

                           RAZEM            par 88

 

 

3.        UBRANIE ROBOCZE

WZROST  KLATKA   PAS                          

170               96               86                    6    

170              104              94                    5   

170              112               98                   5   

170              116              106                  1   

176              96                86                   13   

176              104              94                   18    

176              112              98                   18    

176              116             106                   8   

176              126             116                   3

182              96               86                    5   

182              104             94                    15   

182              112             98                    20  

182              116             106                  5   

182              126             116                  5

188              104             94                    7    

188             112              98                    9  

188             116              106                   3  

                                                      RAZEM            kpl  146

4.         RĘKAWICE GUMOWE GRUBE

ROZMIAR        ILOSĆ

S                  40

M                  120

L                  120

XL                40

                       RAZEM       par  320

 

5.            KOSZULA FLANELOWA

ROZMIAR         ILOSĆ                                                                      ROZMIAR       ILOSĆ

                                                                                                             41/182                     6

38/170                           4                                                                       42/182                     10

39/170                           4                                                                       43/182                     12

40/170                           6                                                                       44/182                     4

           41/170                        ------                                                                     45/182                      6

42/170                           4                                                                       42/188                      2

38/176                           4                                                                       43/188                      6

39/176                           2                                                                       44/188                      4

40/176                           4                                                                       45/188                      2

41/176                           6                                                                       47/188                      2

42/176                           4                                                                       45/194                      2

43/176                           8

44/176                          -------

45/176                           2

38/182                           2

39/182                           2

40/182                           2                                                                       RAZEM     szt. 110

               

6.       SPODNIE ROBOCZE

WZROST     PAS                                          

176               86                               6

176               94                               6

176               98                               5

176               116                              4

182               86                               6

182               94                               3

182               98                               3

182               106                             5

188               94                               5

188               98                               4

188               116                             3

                                                      RAZEM         szt. 50  

 

7.       PŁASZCZ DRELICHOWY

ROZMIAR

KLATKA  WZROST     ILOSĆ

                                          

104/170                           2

104/176                           12              

104/182                           10

116/188                           6

                          RAZEM      szt. 30

 

8.       BUTY GUMOWE

ROZMIAR     ILOSĆ 

42                          10

43                          5

44                          5

                           RAZEM      par 20

 

9.       BUTY FILCOWO-GUMOWE

ROZMIAR    ILOSĆ            ROZMIAR    ILOSĆ

 

       36              1                      41                   3

       38              2                      42                   7  

       39              1                      43                   5

                                                44                    5

                                                45                    2

                               RAZEM   par         26

 

10.   BLUZA POLAR

ROZMIAR   ILOSĆ

S                           6

M                         13

L                          12

XL                        8

XXL                      2

                          

                          RAZEM     szt. 41

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
platforma umowa.doc doc 73.5 2020-07-10 10:04:00 Proceeding
Oferta cenowa Zad. 1.doc doc 1607.5 2020-07-10 10:04:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Dostawa odzieży ochronnej i roboczej Należy wpisać cenę za cały przedmiot zamówienia zawarty w druku oferty cenowej

Oferta cenowa Zad. 1 [...].doc

1 other Komenda Wojewódzka Policji
Kusocińskiego 51
25-045, Kielce
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5503 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views: 375