Proceeding: DZP.271.26.2020.PL Obsługa prawna w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu

Paweł Lipiński
Urząd Miejski w Elblągu Department: Departament Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 08-07-2020 12:46:00
Placing offers: 16-07-2020 09:30:00
Opening offers : 16-07-2020 10:00:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Service

Requirements and specifications

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Postępowanie prowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 116/2019 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi w Urzędzie Miejskim w Elblągu z późniejszymi zmianami

DZP.271.26.2020.PL

Obsługa prawna w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu


Ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami - w załącznikach do postępowania.


Składana oferta musi zawierać:
1. wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia o zamówieniu; formularz OFERTA musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę,
2. dokumenty, o których mowa w pkt IV. ogłoszenia o zamówieniu, tj. wypełniony WYKAZ OSÓB wraz z pozytywnymi opiniami  wystawionymi dla danej osoby przez podmiot, na rzecz którego obsługa była bądź jest wykonywana, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia (wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia – WYKAZ OSÓB będzie stanowił załącznik do Umowy); WYKAZ OSÓB musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę, opinie muszą być w formie skanu oryginału,
3. pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie skanu oryginału.

UWAGA:
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
wzór umowy obługa prawna DE.pdf pdf 1291.6 2020-07-08 12:46:00 Proceeding
wzór Umowy 102.doc doc 175.5 2020-07-08 12:46:00 Proceeding
ogl o zam 26 — zatw.doc doc 2121 2020-07-08 12:46:00 Proceeding
inf o udz zam 26.pdf pdf 169.59 2020-07-24 13:23:43 Public message
inf o udz zam 26.doc doc 61 2020-07-24 13:23:43 Public message
inf o wyborze BIP 26.pdf pdf 216.32 2020-07-20 14:21:24 Public message
inf z otw 26.pdf pdf 379.06 2020-07-16 12:18:34 Public message
inf z otw 26.doc doc 61 2020-07-16 12:18:34 Public message

Announcements

2020-07-24 13:23 Paweł Lipiński Informacja o udzieleniu zamówienia - w załączeniu

inf o udz zam 26.pdf

inf o udz zam 26.doc

2020-07-20 14:21 Paweł Lipiński Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - w załączeniu.

inf o wyborze BIP 26 [...].pdf

2020-07-16 12:18 Paweł Lipiński Informacja z otwarcia ofert DZP.271.26.2020.PL - w załączeniu.

inf z otw 26.pdf

inf z otw 26.doc

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Obsługa prawna w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu Należy dołączyć wypełniony formularz OFERTA, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia o zamówieniu; formularz OFERTA musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4139 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 60% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie - Należy dołączyć wypełniony WYKAZ OSÓB wraz z pozytywnymi opiniami wystawionymi dla danej osoby przez podmiot, na rzecz którego obsługa była bądź jest wykonywana, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia (wypełniony ZAŁĄCZNIK NR 3 do ogłoszenia – WYKAZ OSÓB będzie stanowił załącznik do Umowy); WYKAZ OSÓB musi być w formie skanu oryginału i musi zawierać podpis osoby składającej ofertę, opinie muszą być w formie skanu oryginału, (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Pełnomocnictwo - Jeżeli dotyczy - należy dołączyć pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie skanu oryginału; Jeżeli nie dotyczy - należy napisać, że nie dotyczy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 192