Proceeding: 44/2020/PN/GZOŁG.SAM Dostawa urządzeń wraz z montażem (modernizacja) do linii diagnostycznej MAHA na rzecz Jednostki Wojskowej Nr 6021.

Deadlines:
Posted : 03-07-2020 07:51:00
Placing offers: 16-07-2020 09:30:00
Opening offers : 16-07-2020 09:45:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
44_Załącznik nr 6 Zobowiązanie.doc doc 123 2020-07-03 12:34:23 Proceeding
44_Załącznik nr 5 Ogólne warunki umowy.pdf pdf 262.99 2020-07-03 12:34:23 Proceeding
44_Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp.doc doc 39.5 2020-07-03 12:34:22 Proceeding
44_Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp.doc doc 33.5 2020-07-03 12:34:22 Proceeding
44_Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.docx.pdf pdf 552.84 2020-07-03 12:34:22 Proceeding
44_Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.docx docx 36.98 2020-07-03 12:34:22 Proceeding
44_SIWZ.pdf pdf 635.39 2020-07-03 12:34:22 Proceeding
44_Ogłoszenie o zamówieniu nr 557237-N-2020 z dnia 03.07.2020r..pdf pdf 5454.17 2020-07-03 12:34:22 Proceeding
44_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 626.47 2020-07-24 12:31:53 Public message
44_Zawiadomienie o sprostowaniu informacji z otwarcia.pdf pdf 326.53 2020-07-20 13:45:25 Public message
44_Informacja z otwarci ofert z dnia 16.07.2020r..pdf pdf 754.35 2020-07-16 14:26:11 Public message
_zal1 oświadczenie o grupie kapitałowej.docx docx 19.37 2020-07-16 14:26:11 Public message

Announcements

2020-07-24 12:31 Katarzyna Kapler 44_Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

44_Zawiadomienie o w [...].pdf

2020-07-20 13:45 Katarzyna Kapler 44_Zawiadomienie o sprostowaniu informacji z otwarcia

44_Zawiadomienie o s [...].pdf

2020-07-16 14:26 Katarzyna Kapler 44_Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.07.2020r.

44_Informacja z otwa [...].pdf

_zal1 oświadczenie o [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 275