Proceeding: ZP.271.45.2020 Przebudowa drogi bocznej od ul. T. Kościuszki w Krośnie

Małgorzata Babczyńska
Gmina Miasto Krosno Department: Biuro Zamówień Publicznych
Deadlines:
Posted : 01-07-2020 15:16:00
Placing offers: 16-07-2020 10:00:00
Opening offers : 16-07-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.

 Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

·    Zadawania pytań do SIWZ

·    Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

·    Przesłania odwołania/inne

 


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Wzór umowy.doc doc 188.5 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
Wykaz cen czynników produkcji.doc doc 35 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
STWiORB.docx docx 223.13 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
SIWZ z Załącznikami.doc doc 287.5 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
Rysynek sytuacyjny.pdf pdf 2981.79 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
Przedmiar.pdf pdf 296.87 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
Ogłoszenie.html html 105.17 2020-07-01 15:18:27 Proceeding
Ogłoszenie o wyborze oferty.doc doc 47 2020-07-27 12:43:24 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 38 2020-07-16 11:30:58 Public message

Announcements

2020-07-27 12:43 Małgorzata Babczyńska Ogłoszenie o wyborze oferty

Ogłoszenie o wyborze [...].doc

2020-07-16 11:30 Małgorzata Babczyńska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 327