Proceeding: 96/BZP-U.510.62.2020 Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2020 Etap IV

Deadlines:
Posted : 25-06-2020 14:18:00
Placing offers: 16-07-2020 10:00:00
Opening offers : 16-07-2020 10:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 25.06.2020.pdf pdf 187.8 2020-06-25 14:18:19 Proceeding
Załączniki edytowalne.docx docx 121.48 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
Załączniki do OPZ.zip zip 141498.6 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
Umowy.zip zip 1028.85 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 295.73 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
OPZ.zip zip 288.24 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
Harmonogram rzeczowo-finansowy cz. 1 i 2.xlsx xlsx 25.96 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
Harmonogram rzeczowo- finansowy cz. 3.xlsx xlsx 21 2020-06-25 14:18:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 23.07.2020.pdf pdf 103.04 2020-07-23 10:52:00 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.07.2020.pdf pdf 122.24 2020-07-16 11:15:13 Public message
Zmiana tresci SIWZ 10.07.2020.pdf pdf 106.55 2020-07-10 12:56:34 Public message
Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia z dnia 10.07.2020.pdf pdf 55.13 2020-07-10 12:55:59 Public message
Wyjaśnienia treści SWIZ z zał. z dnia 10.07.2020.zip zip 441.32 2020-07-10 10:16:22 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.07.2020.pdf pdf 83.31 2020-07-03 11:25:32 Public message

Announcements

2020-07-23 10:52 Tomasz Krysiak Informacja z otwarcia ofert dodatkowych z dnia 23.07.2020

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-16 11:15 Tomasz Krysiak Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.07.2020

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-10 12:56 Tomasz Krysiak Zmiana treści SIWZ z dnia 10.07.2020

Zmiana tresci SIWZ 1 [...].pdf

2020-07-10 12:55 Tomasz Krysiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 10.07.2020

Ogłoszenie o zamiani [...].pdf

2020-07-10 10:16 Tomasz Krysiak Wyjasnienia treści SIWZ z zał. z dnia 10.07.2020

Wyjaśnienia treści S [...].zip

2020-07-03 11:25 Tomasz Krysiak Wyjaśnienia treści SIWZ z dnia 03.07.2020

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 638