Proceeding: BOR07.2610.1.2020.KM SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ BIUROWYCH DLA MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU REGIONALNEGO ARiMR

Katarzyna Maciejewska
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Department: Mazowiecki Oddział Regionalny
Deadlines:
Posted : 08-06-2020 10:29:00
Placing offers: 16-07-2020 09:00:00
Opening offers : 16-07-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie_o_zam_2020-OJS109-264111-pl.pdf pdf 158.34 2020-06-08 10:29:00 Proceeding
Załącznik_2_JEDZ.xml.xml xml 136.4 2020-06-08 10:29:00 Proceeding
Aktywne_zalaczniki_1,_3,_4.docx docx 97.78 2020-06-08 10:29:00 Proceeding
Aktywne_fomularze_cenowe.xlsx xlsx 24.09 2020-06-08 10:29:00 Proceeding
Aktywne załączniki _7,_8,_9.docx docx 57.47 2020-06-08 10:29:00 Proceeding
SIWZ_z_załącznikami_mat_eksploatacyjne.pdf pdf 20683.22 2020-06-08 10:29:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze w części I.pdf pdf 347.05 2020-08-10 13:00:50 Public message
zawiadomienie o wyborze w części II.pdf pdf 354.45 2020-08-10 13:00:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert na materiały eksploatacyjne.pdf pdf 389.43 2020-07-16 12:26:12 Public message

Announcements

2020-08-10 13:00 Katarzyna Maciejewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I oraz części II postępowania na sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR

zawiadomienie o wybo [...].pdf

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-07-16 12:26 Katarzyna Maciejewska Informacja z otwarcia ofert na materiały eksploatacyjne

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 567