Proceeding: Sprawa nr WOFiTM/12/2020/PN - "Dostawa zestawu polowej placówki medycznej poziomu 1"

Deadlines:
Posted : 04-03-2020 14:19:00
Placing offers: 16-07-2020 10:00:00
Opening offers : 16-07-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
oświadczenia_nr_1b_do_SIWZ.zip zip 500.41 2020-03-04 14:19:00 Proceeding
załączniki_SIWZ.zip zip 706.47 2020-03-04 14:19:00 Proceeding
SIWZ_WOFiTM_12_2020_PN.pdf pdf 585.48 2020-03-04 14:19:00 Proceeding
ogłoszenie_2020-OJS045-106130-pl.pdf pdf 113.85 2020-03-04 14:19:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu.pdf pdf 385.02 2020-07-27 15:09:44 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 385.64 2020-07-16 14:59:46 Public message
Sprostowanie odpowiedzi.pdf pdf 384.23 2020-07-08 14:16:13 Public message
załącznik_7_do_SIWZ IPU po modyfikacji.pdf pdf 982.41 2020-07-03 15:07:12 Public message
modyfikacja SIWZ umowa.pdf pdf 374.4 2020-07-03 15:05:56 Public message
wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 611.78 2020-07-03 15:03:49 Public message
Modyfikacja 3.pdf pdf 276.49 2020-07-01 14:24:22 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 69.02 2020-07-01 14:23:46 Public message
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 497.04 2020-06-12 14:17:19 Public message
WOFiTM_12_2020_PN_zmiana_SIWZ_01_06_2020_WET.pdf pdf 612.7 2020-06-01 13:09:52 Public message
załącznik_5_do_SIWZ_WET_modyfikacja_1_06_2020.pdf pdf 807.35 2020-06-01 13:09:52 Public message
WOFiTM_12_2020_PN_zmiana_SIWZ_01_06_2020.pdf pdf 630.19 2020-06-01 13:08:02 Public message
2020-OJS087-207281-pl.pdf pdf 65.55 2020-05-08 13:23:40 Public message
WOFiTM_12_2020_PN_zmiana_SIWZ_30_04_2020.pdf pdf 561.57 2020-04-30 12:15:28 Public message
2020-OJS068-161663-pl.pdf pdf 66.18 2020-04-21 09:58:22 Public message
WOFiTM_12_2020_PN_zmiana_SIWZ.pdf pdf 562.09 2020-04-02 10:27:54 Public message
Zawiadomienie o odwołaniu _2.pdf pdf 267.79 2020-03-17 10:12:37 Public message
Odwołanie 2.pdf pdf 580.86 2020-03-17 10:12:37 Public message
Załącznik do odwołania.pdf pdf 156.08 2020-03-16 11:57:15 Public message
Zawiadomienie o odwołaniu.pdf pdf 268.61 2020-03-16 11:57:15 Public message

Announcements

2020-07-27 15:09 Monika Matysiak Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-07-16 14:59 Monika Matysiak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-07-08 14:16 Monika Matysiak Sprostowanie odpowiedzi udzielonych w dniu 03.07.2020 r.

Sprostowanie odpowie [...].pdf

2020-07-03 15:07 Monika Matysiak Istotne Postanowienia Umowy załącznik nr 7 po modyfikacji

załącznik_7_do_SIWZ [...].pdf

2020-07-03 15:05 Monika Matysiak Modyfikacja załącznika nr 7 Istotnych Postanowień Umowy

modyfikacja SIWZ um [...].pdf

2020-07-03 15:03 Urszula Strzyżewska Wyjaśnienie treści SIWZ

wyjaśnienie treści S [...].pdf

2020-07-01 14:24 Monika Matysiak Modyfikacja SIWZ

Modyfikacja 3.pdf

2020-07-01 14:23 Monika Matysiak Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-06-12 14:17 Monika Matysiak Modyfikacja SIWZ

modyfikacja SIWZ.pdf

2020-06-07 21:17 Komunikat techniczny Informujemy, że nastąpiła zmiana położenia przycisku "Wyślij wiadomości do zamawiającego". Znajduje się on w sekcji "Komunikaty" na stronie danego postępowania.
2020-06-01 13:09 Robert Bartkowski Modyfikacja SIWZ - zmiana załącznika nr 5

WOFiTM_12_2020_PN_zm [...].pdf

załącznik_5_do_SIWZ_ [...].pdf

2020-06-01 13:08 Robert Bartkowski Modyfikacja SIWZ z dnia 01.06.2020 roku - zmiana terminu składania ofert

WOFiTM_12_2020_PN_zm [...].pdf

2020-05-08 13:23 Robert Bartkowski Opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-OJS087-207281-p [...].pdf

2020-04-30 12:15 Robert Bartkowski Modyfikacja SIWZ z dnia 30.04.2020 roku - zmiana terminu składania ofert

WOFiTM_12_2020_PN_zm [...].pdf

2020-04-21 09:58 Robert Bartkowski Opublikowane sprostowanie ogłoszenia w związku z uprzednią zmianą terminów składania ofert.

2020-OJS068-161663-p [...].pdf

2020-04-02 10:27 Robert Bartkowski Modyfikacja SIWZ - zmiana terminu składania ofert

WOFiTM_12_2020_PN_zm [...].pdf

2020-03-17 10:12 Robert Bartkowski Zawiadomienie o wniesieniu odwołania nr 2 (17.03.2020)

Zawiadomienie o odwo [...].pdf

Odwołanie 2.pdf

2020-03-16 11:57 Robert Bartkowski W załączeniu przesyłam zawiadomienie o wniesieniu odwołania.

Załącznik do odwołan [...].pdf

Zawiadomienie o odwo [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2325