Proceeding: Autobusowa komunikacja zastępcza.

Anna Kotynia
POLREGIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Department: Łódzki Zakład w Łodzi
Deadlines:
Posted : 18-11-2019 13:11:00
Placing offers: 05-12-2019 09:00:00
Opening offers : 05-12-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki w formie edytowalnej.docx docx 137.8 2019-11-18 13:11:00 Proceeding
Formularz JEDZ.docx docx 75.81 2019-11-18 13:11:00 Proceeding
SIWZ AUtobusowa Komunikacja Zastępcza.pdf pdf 1792.67 2019-11-18 13:11:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 254.34 2019-11-18 13:11:00 Proceeding
Wybór najkorzystniejszej oferty, wyniki postępowania.pdf pdf 51.89 2019-12-17 14:02:01 Public message
Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji.pdf pdf 88.19 2019-12-13 15:07:47 Public message
ODRZUCENIE OFERTY.pdf pdf 47.56 2019-12-12 15:54:29 Public message
INFORMACJA SPROSTOWANIE.pdf pdf 65.12 2019-12-09 16:03:09 Public message

Announcements

2019-12-17 14:02 Ewa Wybor - Rubaszewska Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-12-13 15:07 Ewa Wybor - Rubaszewska Zamawiający wzywa do uzupełnienia dokumentacji wykonawcę

Wezwanie do uzupełni [...].pdf

2019-12-12 15:54 Ewa Wybor - Rubaszewska Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

ODRZUCENIE OFERTY.pd [...].pdf

2019-12-09 16:03 Ewa Wybor - Rubaszewska SPROSTOWANIE
W załączniku Zamawiający umieścił Informację
Informacja dotyczy :
1.kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia
2. wykonawców biorących udział w postępowaniu
3. kwoty ofert

INFORMACJA SPROSTOWA [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 486