Proceeding: Wykonanie i obsługa strony internetowej pod adresem www.swietochlowice.pl

Deadlines:
Posted : 15-11-2019 08:41:00
Placing offers: 19-11-2019 23:59:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Gmina Świętochłowice zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu, którego przedmiotem jest:
wykonanie i obsługa strony internetowej pod adresem www.swietochlowice.pl.

Zastrzegamy możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.


Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr3, który stanowi wzór umowy.

Zamówienie będzie realizowane w 4 etapach:

Etap 1. Wykonanie projektu graficznego strony głównej i podstron serwisu wraz z elementami towarzyszącymi (5 dni roboczych)
Etap 2. Wykonanie prac programistycznych obejmujących integrację grafiki i systemu strony zgodnie z zaakceptowanym projektem graficznym (20 dni)
Etap 3. Migracja danych z obecnej strony internetowej w zakresie aktualności od listopada 2018r.
Etap 4. Wdrożenie serwisu na serwerze Zamawiającego wraz z przeszkoleniem co najmniej czterech osób z zakresu zarządzania stroną oraz  treścią w serwisie.

Wykonawca zapewni w ramach umowy obsługę strony internetowej do dnia 31.12.2020r., w ramach której zobowiązuje się do usuwania błędów, aktualizowania komponentów oraz wykonywania kopii bezpieczeństwa co najmniej raz w tygodniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, zrealizowali co najmniej trzy usługi, których przedmiotem było wykonanie i obsługa stron internetowych opartych na CMS WordPress, przedkładając wypełniony załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wymagania Zamawiającego :

 • Zamawiający wymaga załączenia do oferty wypełnionego formularza ofertowego (załącznik nr 1) oraz wykazu usług (załącznik nr 2);
 • warunki płatności: 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;
 • dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy; 
 • warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z w/w postępowaniem oraz projektem umowy i ich akceptacja;
 • jeżeli w prowadzonym postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty, ze względu na to, iż zostały złożone takie same oferty, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.  
  W przypadku braku zgody na powyższe warunki – prosimy nie składać ofert.

Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.
Telefon kontaktowy w sprawie postępowania: +48 (32)3491826

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zalacznik_nr_3_wzor_umowy.doc doc 117 2019-11-15 08:41:00 Proceeding
Zalacznik_nr_2_Wykaz_uslug.doc doc 35 2019-11-15 08:41:00 Criterium
Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.doc doc 50.5 2019-11-15 08:41:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wykonanie strony internetowej Utworzenie serwisu internetowego wraz ze szkoleniem pracowników Zamawiającego 1 service Urząd Miejski w Świętochłowicach
Katowicka 54
41-600, Świętochłowice
(0)
2 Obsługa techniczna Obsługa techniczna do dnia 31.12.2020r. 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik_nr_1_Formu [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Doświadczenie - Zrealizowane min. 3 usługi, których przedmiotem było wykonanie i obsługa stron internetowych opartych na CMS WordPress, w okresie ostatnich 3 lat (Buyer requires the attachment of a file)

Zalacznik_nr_2_Wykaz [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 548