Proceeding: „Wykonanie ekspertyzy dotyczącej określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn”

Marta Rolska
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Rolnictwo i Melioracja
Deadlines:
Posted : 14-11-2019 14:10:00
Placing offers: 20-11-2019 08:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

I.                   Przedmiot zamówienia:

Ekspertyza dotycząca określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn w związku z prowadzonym przez Wójta Gminy Pruszcz Gdański postępowaniem administracyjnym dotyczącym zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wód opadowych i roztopowych ze szkodą dla gruntu sąsiedniego to jest działek o numerach ewidencyjnych 87/4 i 86/55, na podstawie art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.).

Ekspertyza powinna zawierać:

        stwierdzenie czy na skutek podniesienia i wyrównania terenu działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn doszło do zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na tej działce wód opadowych i roztopowych,

        w przypadku stwierdzenia zmiany kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wód opadowych lub roztopowych określenie czy zmiana ta wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie to jest działki o numerach ewidencyjnych 87/4 i 86/55,

        w przypadku określenia szkodliwego działania stwierdzenie w jaki sposób zmiana kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wpływa negatywnie na grunty sąsiednie to jest działki o numerach ewidencyjnych 87/4 i 86/55,

        określenie czy występuje na działce o numerze ewidencyjnym 86/56 konieczność przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom,

        w przypadku stwierdzenia że zmiana kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn wpływa szkodliwie na grunty sąsiednie to jest działki o numerach ewidencyjnych 87/4 i 86/55 przedstawienie analizy możliwości wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w celu zabezpieczenia działek sąsiednich to jest 87/4 i 86/55.

II. Termin realizacji zamówienia: niezwłocznie od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 13.12.2019r.

III. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

a) Posiadający odpowiednią dla wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie;

b) Dysponujący odpowiednim dla wykonania zamówienia potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. Kryteria wyboru oferty:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena zamówienia (wartość brutto wyrażona w zł). Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę (tj. ofertę z najniższą ceną).

V. Sposób przygotowania oferty:

  1. Cena winna być wyrażona w złotych polskich.

VI. Badanie ofert:
1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Oferta zostanie odrzucona jeśli:
1) Jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;
2) Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w przypadku gdy cena podana przez Wykonawcę przekracza wysokość środków przewidzianych w budżecie Zamawiającego.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi telefonicznie lub pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia;

b) zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego;

c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Ekspertyza dotycząca określenia kierunku i natężenia odpływu wód opadowych i roztopowych znajdujących się na gruncie działki o numerze ewidencyjnym 86/56 obręb Straszyn - 1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4671 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 165