Proceeding: Usługa wykonania pieczątek oraz gumek do pieczątek na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego, z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 34, 02-353 Warszawa.

Renata Piekarniak
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 14-11-2019 10:11:00
Placing offers: 20-11-2019 23:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

w imieniu Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie (02-353) przy ul.Szczęśliwickiej 34, zapraszam Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego za  pośrednictwem platformy zakupowej oraz zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie pieczątek  na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 34, 02-353 Warszawa. W załączeniu do niniejszego postępowania znajdą Państwo treść zapytania ofertowego oraz formularz ofertowy. Podpisany i opatrzony pieczęcią Wykonawcy skan formularza ofertowego należy przesłać w  formie załącznika odpowiadając na przedmiotowe zapytanie ofertowe.


Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,  
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego ……………. (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie ………………….; 
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,stosowanie do art. 22 RODO; 
  • posiada Pani/Pan:

−  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

−  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

−  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;  

−  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

  • nie przysługuje Pani/Panu:

−  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

−  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel 22 57 22 336.  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3_Oferta Wykonawcy.xlsx xlsx 16.38 2019-11-14 10:11:00 Proceeding
załacznik nr 4 ZLECENIE_WZOR_PIECZATKI_WARSZAWA.docx docx 73 2019-11-14 10:11:00 Proceeding
ZAPYTANIE_OFERTOWE_PIECZATKI_WARSZAWA.docx docx 73.51 2019-11-14 10:11:00 Proceeding
ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_RODO_PIECZATKI_WARSZAWA.docx docx 16.96 2019-11-14 10:11:00 Proceeding
ZALACZNIK_1_INFORMACJA_RODO_PIECZATKI_WARSZAWA.docx docx 17.65 2019-11-14 10:11:00 Proceeding
ZALACZNIK_2_OSWIADCZENIE_RODO_PIECZATKI_WARSZAWA.docx docx 16.96 2019-11-14 10:11:00 Criterium
Załącznik nr 3_Oferta Wykonawcy.xlsx xlsx 16.38 2019-11-14 10:11:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 wykonanie pieczątek Usługa wykonania pieczątek oraz gumek do pieczątek na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego, z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 34, 02-353 Warszawa. 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9646 PLN, EUR: 4.4745 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik nr 3_Ofert [...].xlsx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (Buyer requires the attachment of a file)

ZALACZNIK_2_OSWIADCZ [...].docx

(0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
5 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 258