Proceeding: SA.270.1.4.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lesko w roku 2020.

Katarzyna Wanat
Nadleśnictwo Lesko
Deadlines:
Posted : 04-11-2019 11:22:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki nr 1-14.zip zip 4157.43 2019-11-04 11:22:00 Proceeding
SIWZ nr SA.270.1.4.2019.pdf pdf 856.5 2019-11-04 11:22:00 Proceeding
2019-OJS212-520474-pl.pdf pdf 547.76 2019-11-04 11:22:00 Proceeding
zawiadomienie o wyborze po ponownym zbadaniu ofert.pdf pdf 646.77 2020-01-17 14:38:20 Public message
Zawiadomienie o wyborze najkorzytsniejszej oferty UL2020.pdf pdf 1367.27 2020-01-08 13:51:10 Public message
omyłka rachunkowa konsorcjum Bieszczady.pdf pdf 248.76 2019-12-30 13:43:12 Public message
wezwanie do złozenia oświadczeń Konsorcjum Bieszczady.pdf pdf 1047.69 2019-12-30 13:43:54 Public message
informacja z otwarcia ofert 05.12.2019.pdf pdf 948.61 2019-12-05 14:49:15 Public message
zebranie wykonawców_informacja _pytania.29.11.19.docx docx 109.71 2019-11-29 15:44:26 Public message
Zebranie wykonawców 26.11.2019.pdf pdf 149.6 2019-11-21 13:16:22 Public message
Zmiana treści SIWZ (załączników).pdf pdf 340.65 2019-11-20 14:41:09 Public message
Hodowla lasu zmiana załącznika nr 2 FORMULARZ CENOWY ZAMÓWIENIA WG LEŚNICTW 2020..xlsb xlsb 46.02 2019-11-20 14:41:36 Public message
Hodowla lasu zmiana załącznika nr 3.1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG LEŚNICTW 2020.xlsb xlsb 72.05 2019-11-20 14:41:36 Public message
Zmiana Zał. nr 4 opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych.docx docx 423.86 2019-11-20 14:41:36 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf pdf 395.36 2019-11-18 14:17:29 Public message

Announcements

2020-01-17 14:39 Katarzyna Wanat W załączeniu "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty" po ponownym badaniu i ocenie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lesko w roku 2020” - pakiet II, XII, XIV prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Pismo w załączeniu
Katarzyna Wanat
Nadleśnctwo Lesko

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-01-08 13:51 Katarzyna Wanat W załączeniu "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty"

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-12-05 14:50 Katarzyna Wanat W załączeniu "Informacja z otwarcia ofert"

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-29 15:45 Katarzyna Wanat W załączeniu Informacja z zebrania wykonawców, które odbyło się w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

zebranie wykonawców_ [...].docx

2019-11-21 13:16 Katarzyna Wanat Zebranie Wykonawców


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lesko w roku 2020” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Działając na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający Nadleśnictwo Lesko zwołuje zebranie wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zebranie odbędzie się w dniu 26.11.2019 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Łączki 8, 38-600 Lesko – sala narad nr 2.

Zebranie wykonawców [...].pdf

2019-11-20 14:54 Katarzyna Wanat ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, Nadleśnictwo Lesko działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że dokonuje zmiany treści załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Szczegółowe informacje w załączeniu.
Zmiana treści SIWZ ( [...].pdf

Hodowla lasu zmiana [...].xlsb

Hodowla lasu zmiana [...].xlsb

Zmiana Zał. nr 4 opi [...].docx

2019-11-18 14:18 Katarzyna Wanat Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączeniu.

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 869