Proceeding: NZ.272.102.2019 Wykonywanie usług leśnych na trenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2020

Joanna Drożdżowska
Nadleśnictwo Staszów
Deadlines:
Posted : 31-10-2019 14:21:00
Placing offers: 05-12-2019 09:00:00
Opening offers : 05-12-2019 09:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
usł 2020 ogłoszenie.pdf pdf 328.6 2019-10-31 14:21:00 Proceeding
usł 2020 zał nr 2 kosztorysy ofertowe.zip zip 143.89 2019-10-31 14:21:00 Proceeding
Usł 2020 zał nr 3 część 1.zip zip 379.57 2019-10-31 14:21:00 Proceeding
usł 2020 Zał. nr 11_wzor_umowy.zip zip 140.91 2019-10-31 14:21:00 Proceeding
usł 2020 siwz.zip zip 1075.58 2019-10-31 14:21:00 Proceeding
usł 2020 info otwarcie.pdf pdf 308.88 2019-12-05 14:55:33 Public message
usł 2020 zał nr 2 po zmianie.zip zip 153.82 2019-11-15 09:26:10 Public message
usł 2020 espd-request.zip zip 94.3 2019-11-15 09:19:57 Public message
usł 2020 zmiana ogłoszenia.pdf pdf 61.05 2019-11-12 11:23:22 Public message

Announcements

2020-01-03 20:46 Joanna Drożdżowska WYNIKI POSTĘPOWANIA PAKIET III
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2020 r”, na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) w części PAKIET III za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:

KONSORCJUM:
Krzysztof Brzoza Usługi leśne Zrywka Drewna Krzysztof Brzoza, Sydzyna 18, 28-236 Rytwiany
Usługi Leśne S.C Kos Wiesław - Rugała Józef, Ruda 53 28-230 Połaniec
Ireneusz Boboń Zakład Usług Leśnych FOREST, ul. Koszarowa 4/16, 28 - 200 Staszów
Ireneusz Sowiński Firma Handlowo Usługowa, Sadowa 24, 26-260 Fałków;

Uzasadnienie:
Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteriami oceny ofert były: 1. cena - 60%, 2. samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia – 20%, aspekt środowiskowy – 20 %.
Na przetarg na Pakiet III wpłynęły 2 ważne oferty. Oferta najkorzystniejsza uzyskała ocenę 100 pkt. w tym kryterium 1. 60 pkt, kryterium 2. –20 pkt, kryterium 3 –20 pkt. Oferta konkurencyjna Konsorcjum: PHU TREBOR Robert Wnuk Szczeka 97, 28-236 Rytwiany, ZUL ACER Dawid Wnuk Szczeka 97, 28-236 Rytwiany, DREWNOPOL Zbigniew Maziarz Czajkowa 162 , 39-332 Tuszów Narodowy, FUH SOSNA Tomasz Krakowski Jaślany 303 B 39-332 Tuszów Narodowy uzyskała 99,05 pkt., w tym kryterium 1 - 59,05 pkt, kryterium 2. –20 pkt, kryterium 3 –20 pkt.
2020-01-01 19:28 Joanna Drożdżowska WYNIKI POSTĘPOWANIA Pakiet V i VII

Pakiet V
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2020 r”, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) w części PAKIET V za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
KONSORCJUM:
Usługi Leśne Kazimierz Borycki Świniary Stare 123, 27-670 Łoniów,
ZUL "LAS" Sierant Sławomir Łaziska 21, 28-210 Bogoria,
ZUL "MULTI-Las" Dawid Sierant Łaziska 21, 28-210 Bogoria,
FUL "JUNAK" Wiesław Małek Wiązownica Kolonia 96a 28-200 Staszów;
Uzasadnienie:
Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteriami oceny ofert były: 1. cena - 60%, 2. samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia – 20%, aspekt środowiskowy – 20 %.
Na przetarg na Pakiet V wpłynęła 1 ważna oferta, która uzyskała ocenę 80 pkt. w tym kryterium 1. 60 pkt, 2. –20 pkt, kryterium 3 – 0 pkt.

Pakiet nr VII
Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2020 r”, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) w części PAKIET VII za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy:
Zieliński Tomasz P.U., Dęba 37, 26-242 Ruda Maleniecka
Uzasadnienie:
Art. 91. 1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteriami oceny ofert były: 1. cena - 60%, 2. samodzielna realizacja kluczowych elementów (zadań) zamówienia – 40 %.
Na przetarg na Pakiet V II wpłynęły dwie oferty. Oferta najkorzystniejsza uzyskała ocenę 100 pkt. w tym kryterium 1. 60 pkt, 2. –40 pkt. Oferta konkurencyjna konsorcjum Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe TREBOR Robert Wnuk Szczeka 97, 28-236 Rytwiany, Zakład Usług Leśnych ACER Dawid Wnuk Szczeka 97, 28-236 Rytwiany, Usługi mechanizacyjne Rolnicze i Leśne Adam Wach UL. Kilińskiego 42 , 39-320 Przecław uzyskała 49,20 pkt, w tym kryterium 1 49, 20 pkt, kryterium 2 – 0 pkt.
2019-12-24 10:21 Joanna Drożdżowska WYNIKI POSTĘPOWANIA
PAKIETY NR I, II, IV

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2020 r”, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) w części PAKIET nr I, II, IV unieważniono

PAKIET NR VI

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Staszów w 2020 r”, na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych w części PAKIET nr VI unieważniono
2019-12-05 14:55 Joanna Drożdżowska INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

usł 2020 info otwarc [...].pdf

2019-11-15 09:26 Joanna Drożdżowska ZMIANA SIWZ II – zmiana załącznika nr 2
Zmienia się treść załącznika nr 2 do SIWZ – kosztorysy ofertowe. Plik w załączeniu.
Zmiana dotyczy pakietów od nr I do V gdzie dotychczasowe kosztorysy ofertowe dla pakietu zastępuje się kosztorysami ofertowymi uszczegółowionymi do leśnictwa.
W związku z tym zmianie ulega treść pkt. 13.1. i 13.2. SIWZ na treść:
13.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w Ofercie (załącznik nr 1 do SIWZ) łączną cenę za wszystkie pozycje (prace) przewidziane w Kosztorysie Ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dla leśnictw Pakietu, na który składa swoją ofertę.
13.2. Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu, dla poszczególnych leśnictw, powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym. Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności, której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena wynikająca z sumy cen łącznych Kosztorysu Ofertowego dla poszczególnych leśnictw za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danego leśnictwa w Pakiecie, powinna zostać przeniesiona do Oferty (załącznik nr 1 do SIWZ).

usł 2020 zał nr 2 po [...].zip

2019-11-15 09:21 Joanna Drożdżowska ELEKTRONICZNE NARZĘDZIE DO WYPEŁNIANIA JEDZ
Pliki do wypełniania JEDZ przy użyciu elektronicznego narzędzia w załączeniu. Elektroniczne narzędzie do wypełniania JEDZ/ESPD można znaleźć pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/

usł 2020 espd-reques [...].zip

2019-11-12 11:25 Joanna Drożdżowska ZMIANA OGŁOSZENIA
plik zmiany w załączeniu.

ZMIANA SIWZ
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, w podpunkcie 6.2.3) litera c dotyczącym osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia dla pakietu V zmienia się ilość wymaganych osób z 11 na 7 pilarzy.

usł 2020 zmiana ogło [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 567