Proceeding: 2019/S 210-512715 Zakup i dostawa sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP, etap II – dostawa 5 zestawów narzędzi hydraulicznych

Deadlines:
Posted : 30-10-2019 11:21:00
Placing offers: 05-12-2019 10:00:00
Opening offers : 05-12-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zal_8-zobowiazanie.doc doc 774 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_7-projekt umowy.docx docx 816.08 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_6-grupa_kapitalowa.docx docx 759.62 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_5-oswiadczenie.doc doc 778.5 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_4-wykaz_dostaw.doc doc 773 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_3-formularz_oferty.doc doc 809 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_1-opis przedmiotu zamówienia.docx docx 761.26 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
zal_1a-spec_techniczna.docx docx 760.45 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 842.28 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
Instrukcja wypelniania JEDZ ESPD.pdf pdf 1221.79 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
espd-request.xml xml 127.09 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
espd-request.pdf pdf 86.71 2019-10-30 11:21:00 Proceeding
inf_o_wyborze_oferty.jpg jpg 335.87 2019-12-16 09:34:24 Public message
Inf_z_otw_ofert.pdf pdf 62.13 2019-12-05 13:43:13 Public message
ogloszenie_TED.pdf pdf 155.06 2019-11-27 14:28:32 Public message

Announcements

2019-12-16 09:35 Krzysztof Michalski Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

inf_o_wyborze_oferty [...].jpg

2019-12-05 13:43 Krzysztof Michalski Informacja z sesji otwarcia ofert

Inf_z_otw_ofert.pdf

2019-11-27 14:28 Krzysztof Michalski Ogłoszenie w serwisie TED

ogloszenie_TED.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 294