Proceeding: SA.270.38.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020

Dariusz Chełstowski
Nadleśnictwo Drygały
Deadlines:
Posted : 30-10-2019 14:03:00
Placing offers: 16-12-2019 10:00:00
Opening offers : 16-12-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
16 Załącznik nr 16 siwz Zasięg terytorialny Leśnictw wg stanu na 1.01.2020 r.zip zip 40587.61 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
15 Załacznik nr 15 siwz Podstawowe unormowania prawne.zip zip 37037.09 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
14 Załącznik nr 14 siwz Regulamin korzystania z platformy zakupowej.mht mht 1050.95 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
13 Załącznik nr 13 siwz Wzór umowy.pdf pdf 491.27 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
12 Załącznik nr 12 siwz Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.docx docx 21.5 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
11 Załącznik nr 11 siwz Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.docx docx 20.97 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
10 Załącznik nr 10 siwz Wykaz wykonanych usług.docx docx 21.37 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
9 Załącznik nr 9 siwz Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia z postępowania.doc doc 151 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
8 Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 154.5 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
7 Załącznik nr 7 siwz Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 151 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
6 Załącznik nr 6 siwz Formularz JEDZ.doc doc 290 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
5 Załącznik nr 5 siwz Procedura odbioru prac.pdf pdf 216.75 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
4 Załącznik nr 4 siwz Opis technologii wykonawstwa prac leśnych.pdf pdf 671.57 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
3 Załącznik nr 3 siwz Pakiet II Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 849.71 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
3 Załącznik nr 3 siwz Pakiet I Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 1092.41 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
2 Załącznik nr 2 siwz Formularz Kosztorys ofertowy Pakiet II.xlsx xlsx 22.46 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
2 Załącznik nr 2 siwz Formularz Kosztorys ofertowy Pakiet I.xlsx xlsx 29.5 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
1 Załącznik nr 1 siwz Formularz oferty.doc doc 164 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 2655.3 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
0 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019-OJS210-513586.pdf pdf 184.36 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
18 Załącznik nr 18 siwz Katalog norm czasu ... ; Normy zakładowe.zip zip 7630.64 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
17 Załącznik nr 17 siwz Lokalizacja obwodów łowieckich Pakiet I.jpg jpg 26407.12 2019-10-30 14:03:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 153.21 2020-01-28 14:23:29 Public message
6 SA.270.38.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1581.61 2020-01-03 13:42:34 Public message
SA.270.38.2019 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1144.63 2019-12-16 13:20:00 Public message
Sprostowanie - ogłoszenie zmian.pdf pdf 79.32 2019-11-29 18:01:15 Public message
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 837.9 2019-11-29 17:26:56 Public message
Kosztorys ofertowy Pakiet I i Pakiet II.xlsx xlsx 19.94 2019-11-29 17:27:22 Public message
Tabela - Budowa urządzeń łowieckich.xlt xlt 40 2019-11-29 17:29:07 Public message
Załacznik nr 3.1. rozmiar prac Gospodarka łąkowo-rolna.xml xml 471.93 2019-11-29 17:31:03 Public message

Announcements

2020-01-28 14:25 Dariusz Chełstowski Nadleśnictwo Drygały informuje o udzieleniu zamówienia na Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020. W załączeniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2020/S 019-042701 z dnia 28.0102020 r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-01-03 13:43 Dariusz Chełstowski Nadleśnictwo Drygały informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ID 270012.

6 SA.270.38.2019 Inf [...].pdf

2019-12-16 13:20 Dariusz Chełstowski Nadleśnictwo Drygały w załączeniu zamieszcza informację z publicznego otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

SA.270.38.2019 Infor [...].pdf

2019-11-29 18:01 Dariusz Chełstowski Zamawiający w załączeniu przesyła Ogłoszenie zmian dokonanych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 210-513586 z dnia 30.10.2019 r

Sprostowanie - ogłos [...].pdf

2019-11-29 17:33 Dariusz Chełstowski Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 16.12.2019 r. do godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2019 r. o godzinie 10:15. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w załączonym piśmie przewodnim i załącznikach.

Zmiana treści specyf [...].pdf

Kosztorys ofertowy P [...].xlsx

Tabela - Budowa urzą [...].xlt

Załacznik nr 3.1. ro [...].xml

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 483