Proceeding: SA.270.38.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Drygały w roku 2020

Dariusz Chełstowski
Nadleśnictwo Drygały
Deadlines:
Posted : 30-10-2019 14:03:00
Placing offers: 16-12-2019 10:00:00
Opening offers : 16-12-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
16 Załącznik nr 16 siwz Zasięg terytorialny Leśnictw wg stanu na 1.01.2020 r.zip zip 40587.61 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
15 Załacznik nr 15 siwz Podstawowe unormowania prawne.zip zip 37037.09 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
14 Załącznik nr 14 siwz Regulamin korzystania z platformy zakupowej.mht mht 1050.95 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
13 Załącznik nr 13 siwz Wzór umowy.pdf pdf 491.27 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
12 Załącznik nr 12 siwz Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego.docx docx 21.5 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
11 Załącznik nr 11 siwz Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia.docx docx 20.97 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
10 Załącznik nr 10 siwz Wykaz wykonanych usług.docx docx 21.37 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
9 Załącznik nr 9 siwz Oświadczenie w sprawie braku podstaw wykluczenia z postępowania.doc doc 151 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
8 Załącznik nr 8 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc doc 154.5 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
7 Załącznik nr 7 siwz Zobowiązanie podmiotu trzeciego.doc doc 151 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
6 Załącznik nr 6 siwz Formularz JEDZ.doc doc 290 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
5 Załącznik nr 5 siwz Procedura odbioru prac.pdf pdf 216.75 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
4 Załącznik nr 4 siwz Opis technologii wykonawstwa prac leśnych.pdf pdf 671.57 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
3 Załącznik nr 3 siwz Pakiet II Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 849.71 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
3 Załącznik nr 3 siwz Pakiet I Opis przedmiotu zamówienia.zip zip 1092.41 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
2 Załącznik nr 2 siwz Formularz Kosztorys ofertowy Pakiet II.xlsx xlsx 22.46 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
2 Załącznik nr 2 siwz Formularz Kosztorys ofertowy Pakiet I.xlsx xlsx 29.5 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
1 Załącznik nr 1 siwz Formularz oferty.doc doc 164 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
0 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 2655.3 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
0 Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019-OJS210-513586.pdf pdf 184.36 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
18 Załącznik nr 18 siwz Katalog norm czasu ... ; Normy zakładowe.zip zip 7630.64 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
17 Załącznik nr 17 siwz Lokalizacja obwodów łowieckich Pakiet I.jpg jpg 26407.12 2019-10-30 14:03:00 Dariusz Chełstowski Proceeding
Sprostowanie - ogłoszenie zmian.pdf pdf 79.32 2019-11-29 18:01:15 Dariusz Chełstowski Public message
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.pdf pdf 837.9 2019-11-29 17:26:56 Dariusz Chełstowski Public message
Kosztorys ofertowy Pakiet I i Pakiet II.xlsx xlsx 19.94 2019-11-29 17:27:22 Dariusz Chełstowski Public message
Tabela - Budowa urządzeń łowieckich.xlt xlt 40 2019-11-29 17:29:07 Dariusz Chełstowski Public message
Załacznik nr 3.1. rozmiar prac Gospodarka łąkowo-rolna.xml xml 471.93 2019-11-29 17:31:03 Dariusz Chełstowski Public message

Announcements

2019-11-29 18:01 Dariusz Chełstowski Zamawiający w załączeniu przesyła Ogłoszenie zmian dokonanych w opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu nr 2019/S 210-513586 z dnia 30.10.2019 r

Sprostowanie - ogłos [...].pdf

2019-11-29 17:33 Dariusz Chełstowski Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 16.12.2019 r. do godzinie 10:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2019 r. o godzinie 10:15. Szczegółowe informacje dotyczące zmian w załączonym piśmie przewodnim i załącznikach.

Zmiana treści specyf [...].pdf

Kosztorys ofertowy P [...].xlsx

Tabela - Budowa urzą [...].xlt

Załacznik nr 3.1. ro [...].xml

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 204

Send a message