Proceeding: SA.270.18.2019 „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”

Deadlines:
Posted : 16-10-2019 10:00:00
Placing offers: 05-12-2019 09:00:00
Opening offers : 05-12-2019 09:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania SA.270.18.2019 dostępne są na stronie Zamawiającego http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_szczebra/zamowienia_publiczne

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki nr 1 - 14 do SIWZ.zip zip 8372.49 2019-10-16 10:00:00 Proceeding
SIWZ.docx docx 2046.88 2019-10-16 10:00:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 163.79 2019-10-16 10:00:00 Proceeding
Informacja o rozstrzygnięciu - Internet.pdf pdf 599.06 2019-12-31 09:37:06 Public message
Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 547.31 2019-12-05 14:12:38 Public message
Ogłoszenie zmian - sprostowanie.pdf pdf 73.63 2019-11-22 12:54:29 Public message
POPRAWIONY Kosztorys ofertowy - Pakiet II - zał. nr 2.2 do SIWZ.xlsx xlsx 32.33 2019-11-18 13:02:27 Public message

Announcements

2019-12-31 09:38 Jacek Motybel Nadleśnictwo Szczebra przesyła w załączeniu informację o wyborze najkorzystniejszych ofert na „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, znak: SA.270.18.2019, w postępowaniu przeprowadzanym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Informacja o rozstrz [...].pdf

2019-12-05 14:13 Jacek Motybel W załączeniu protokół z otwarcia ofert.

Protokół z otwarcia [...].pdf

2019-11-22 12:55 Jacek Motybel W dniu dzisiejszym tj. 22 listopada 2019 roku zostało udostępnione w bazie danych TED ogłoszenie zmian – sprostowanie.
Treść zamieszczonego ogłoszenia dostępna jest w załącznikach.

Ogłoszenie zmian - s [...].pdf

2019-11-18 13:02 Jacek Motybel W wyniku omyłki, w kosztorysie ofertowym na pakiet II stanowiącym załącznik nr 2.2 do SIWZ, brakowało wiersza pierwszego (tak jak w Opisie Przedmiotu Zamówienia) dotyczącego siedliska 7110, nr płatu 7 na powierzchni 3,32 ha. Wiersz został dodany. Przy okazji zmieniła się numeracja wierszy. Poprawiony kosztorys ofertowy na pakiet II dostępny jest w załącznikach.
W związku ze zmianą kosztorysu ofertowego na pakiet II przedłużony został termin składania ofert oraz zmieniony termin otwarcia ofert na oba pakiety. Po zmianach terminów pkt 12.1 i 12.2 SIWZ otrzymują brzmienie:
12.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej, adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra do dnia 05.12.2019 r. do godz. 900
12.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.12.2019 r. o godz. 930 za pośrednictwem platformy zakupowej, w siedzibie Nadleśnictwa Szczebra, Szczebra 58, pokój nr 8 – Sala konferencyjna.

POPRAWIONY Kosztorys [...].xlsx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 344