Proceeding: ZP/66/2019 Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, pokonsumpcyjnych i medycznych

Zamówienia Publiczne
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Deadlines:
Posted : 11-10-2019 18:40:00
Placing offers: 12-11-2019 11:00:00
Opening offers : 12-11-2019 11:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

21.Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. "Wywóz odpadów komunalnych, płynnych, pokonsumpcyjnych i medycznych. "; sygnatura sprawy: ZP/66/2019.

Szczegółowe zapisy dotyczące sposobu porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposobu składania ofert określone są w SIWZ. W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ODPADY zestawienie ilościowe 2020 modyfikacja 25.10.2019r..xls xls 103.5 2019-10-25 08:36:43 Proceeding
zmiana treści SIWZ 25.10.2019r..pdf pdf 43.47 2019-10-25 08:36:39 Proceeding
załącznik do zmiany treści SIWZ 15.10.pdf pdf 314.17 2019-10-15 15:24:41 Proceeding
zmiana tresci SIWZ 15.10.pdf pdf 171.01 2019-10-15 15:24:32 Proceeding
zmiana ogłoszenia 15.10.pdf pdf 72.83 2019-10-15 15:45:41 Proceeding
kreator JEDZ.xml xml 96.64 2019-10-11 18:40:00 Proceeding
formularz ofertowy.docx docx 30.13 2019-10-11 18:40:00 Proceeding
formularz cenowy.xlsx xlsx 21.91 2019-10-11 18:40:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 246.72 2019-10-11 18:40:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1391 2019-10-11 18:40:00 Proceeding
wybór najkorzystniejszej oferty 09.12.pdf pdf 277 2019-12-09 14:27:39 Public message
unieważnienie zad. nr 8.pdf pdf 52.75 2019-11-14 10:43:43 Public message
lnformacja z otwarcia ofert.pdf pdf 87.72 2019-11-12 15:07:54 Public message

Announcements

2019-12-09 14:27 Zamówienia Publiczne WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-11-14 10:44 Zamówienia Publiczne Unieważnienie zadania nr 8

unieważnienie zad. n [...].pdf

2019-11-12 15:08 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

lnformacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 494

Send a message to buyer