Proceeding: Dostawy produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych i chemioterapii, postępowanie nr LAS-301-PN/101-2019

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 13:16:00
Placing offers: 13-11-2019 10:00:00
Opening offers : 13-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
z2_umowa PN 101.pdf pdf 111.67 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
z1_form_ of_PN 101.pdf pdf 100.19 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
z1_form_ of_PN 101.doc doc 129.5 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
z1.1 fc PN 101.xls xls 124 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
z1.1 fc PN 101.pdf pdf 131.53 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
siwz_PN 101.pdf pdf 546.49 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
OJS ogł o zam PN 101.pdf pdf 640.7 2019-10-11 13:16:00 Proceeding
pismo inf o wyniku na str PN 101.pdf pdf 472.5 2019-12-24 08:52:28 Public message
z1 inform o wyb ofert PN 101.pdf pdf 29.37 2019-12-24 08:52:28 Public message
z2 inf o wyb ofert punktacja PN 101.pdf pdf 49.01 2019-12-24 08:52:28 Public message
z3 inform o wyb ofert uniewaz PN 101.pdf pdf 30.73 2019-12-24 08:52:28 Public message
!Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc doc 46 2019-11-14 11:39:02 Public message
informacja z otwarcia PN 101.pdf pdf 29.11 2019-11-14 11:39:02 Public message
pismo_wyj_mod_1 PN 101.pdf pdf 448.53 2019-11-05 09:58:59 Public message
z1.1 fc pak 3 i 8 PN 101.pdf pdf 35.24 2019-11-05 09:58:59 Public message
z1.1 fc pak 3 i 8 PN 101.xls xls 34 2019-11-05 09:58:59 Public message

Announcements

2019-12-24 08:53 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT NAJKORZYSTNIEJSZYCH I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW

pismo inf o wyniku n [...].pdf

z1 inform o wyb ofer [...].pdf

z2 inf o wyb ofert p [...].pdf

z3 inform o wyb ofer [...].pdf

2019-11-14 11:39 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz ze wzorem oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

!Oswiadczenie_o_grup [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-05 09:59 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie - modyfikacja 1.

pismo_wyj_mod_1 PN 1 [...].pdf

z1.1 fc pak 3 i 8 PN [...].pdf

z1.1 fc pak 3 i 8 PN [...].xls

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 848

Send a message to buyer