Proceeding: Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach ZP-05/2019/DM

Deadlines:
Posted : 15-10-2019 09:33:00
Placing offers: 20-11-2019 08:00:00
Opening offers : 20-11-2019 08:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - JEDZ.doc doc 138 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 7 - Oświadczenie wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO.odt odt 15.03 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik Nr 6 - Wykaz dysponowania taborem.doc doc 15 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw.doc doc 31 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 16.5 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 3 - Wzór umowy.doc doc 52.5 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1a - Arkusz kalkulacyjny.doc doc 25.5 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc doc 31 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
SIWZ Dostawa paliw 2019 - zmieniona.doc doc 202.5 2019-10-15 09:33:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 262.68 2019-11-21 11:09:52 Public message
Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 249.74 2019-11-20 09:53:57 Public message
Załącznik nr 1a - Arkusz kalkulacyjny.doc doc 25.5 2019-11-04 10:05:19 Public message
Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 25.10.2019.pdf pdf 2326.24 2019-10-29 11:22:24 Public message
SIWZ Dostawa paliw 2019 - po zmianach.doc doc 202.5 2019-10-29 11:22:46 Public message
Załącznik nr 3 - Wzór umowy - po zmianach.doc doc 53 2019-10-29 11:23:01 Public message
Załącznik nr 5 - Wykaz dostaw - zmieniony.doc doc 31.5 2019-10-29 11:23:18 Public message

Announcements

2019-11-21 11:10 Dariusz Sawicki W związku z organizowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach" przesyłamy w załączeniu zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-20 09:54 Dariusz Sawicki W związku z organizowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach " przesyłamy w załączeniu informację z sesji otwarcia ofert.

Informacja z sesji o [...].pdf

2019-11-04 10:06 Dariusz Sawicki W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.10.2019r od jednego z Wykonawców dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach Zamawiający przesyła w załączeniu poprawiony załącznik nr 1a - arkusz kalkulacyjny.

Załącznik nr 1a - Ar [...].doc

2019-10-29 11:23 Dariusz Sawicki W odpowiedzi na zapytania z dnia 25.10.2019r od jednego z Wykonawców dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Sukcesywne dostawy paliw dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Chojnicach Zamawiający przesyła w załączeniu odpowiedzi na powyższe zapytania wraz z aktualną SIWZ i umową.

Odpowiedzi na zapyta [...].pdf

SIWZ Dostawa paliw 2 [...].doc

Załącznik nr 3 - Wzó [...].doc

Załącznik nr 5 - Wyk [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 312