Proceeding: Dostawa oleju opałowego 01/PN/2020

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 10:55:00
Placing offers: 13-11-2019 11:00:00
Opening offers : 13-11-2019 12:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
01_0_SIWZ_.pdf pdf 553.12 2019-10-21 09:46:06 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_8_plan_dostawy.pdf pdf 499 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_7_wykaz_narzedzi.pdf pdf 264.23 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_6 wykaz_dostaw.pdf pdf 265.8 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_5_ formularz_cenowy.xls xls 58.5 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_4_umowa_wzor.pdf pdf 434.75 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_3_grupa_kapitalowa.pdf pdf 341.61 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_2_formularz_edytowalny_JEDZ.doc doc 196.5 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_1_formularz_ofertowy.pdf pdf 314.45 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_ogloszenie_2019-OJS197-477958-pl.pdf pdf 113.19 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_ogl_przeslane_do_pub.pdf pdf 120.41 2019-10-11 10:55:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
01_ogl_o_udziel_zam-OJS238-583684-2019.pdf pdf 106.71 2019-12-10 14:31:42 Anna Szremska Public message
01_ogl_o-udzieleniu_zam_przeslane_do_pub.pdf pdf 106.45 2019-12-06 12:50:01 Anna Szremska Public message
01_wybór_oferty_najkorzystniejszej.pdf pdf 461.72 2019-11-25 14:48:51 Joanna Kuźniak Public message
01_2_info_po_otwarciu_net.doc.pdf pdf 576.43 2019-11-13 15:03:50 Anna Szremska Public message

Announcements

2019-12-10 14:32 Anna Szremska W dniu 10.12.2019 r. opublikowano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE

01_ogl_o_udziel_zam- [...].pdf

2019-12-06 12:50 Anna Szremska W dniu 06.06.2019 r. Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy MKAJ Skorupa Sp. z o. o., ul. Traktorowa 109, 91-203 Łódź

01_ogl_o-udzieleniu_ [...].pdf

2019-11-25 14:49 Joanna Kuźniak W dniu 25.11.2019r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

01_wybór_oferty_najk [...].pdf

2019-11-13 15:03 Anna Szremska Informacja z otwarcia ofert

01_2_info_po_otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 463

Send a message