Proceeding: Dostawy wyrobów medycznych, postępowanie: LAS-290-PN/98-2019

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 10:18:00
Placing offers: 13-11-2019 10:00:00
Opening offers : 13-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
z2_umowa_PN_98.pdf pdf 96.36 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
z1_form_ of_PN 98.pdf pdf 97.21 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
z1_form_ of_PN 98.doc doc 121.5 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
z1.1 formularz cenowy.xls xls 105 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
z1.1 formularz cenowy.pdf pdf 82.37 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
siwz_PN 98.pdf pdf 545.46 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
OJS ogl o zam PN 98.pdf pdf 141.23 2019-10-11 10:18:00 Proceeding
pismo wynik na str PN 98.pdf pdf 473.22 2019-12-04 13:22:42 Public message
z1 pismo inf o wyb ofert PN 98.pdf pdf 33.35 2019-12-04 13:22:42 Public message
z2 info o wyniku.pdf pdf 31.56 2019-12-04 13:22:42 Public message
z3 uniewaz PN 98.pdf pdf 27.25 2019-12-04 13:22:42 Public message
!Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.doc doc 45.5 2019-11-14 10:11:56 Public message
informacja z otwarcia ofert PN 98.pdf pdf 23.71 2019-11-14 10:11:56 Public message
pismo wyj mod 1 PN 98.pdf pdf 3816.92 2019-11-05 11:37:01 Public message

Announcements

2019-12-04 13:22 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych i unieważnieniu postepowania w zakresie poszczególnych pakietów.

pismo wynik na str P [...].pdf

z1 pismo inf o wyb o [...].pdf

z2 info o wyniku.pdf

z3 uniewaz PN 98.pdf

2019-11-14 10:12 Zamówienia Publiczne Informacja z otwarcia ofert wraz z wzorem oświadczenia o grupie kapitałowej.

!Oswiadczenie_o_grup [...].doc

informacja z otwarci [...].pdf

2019-11-05 11:37 Zamówienia Publiczne Wyjaśnienie-modyfikacja 1.

pismo wyj mod 1 PN 9 [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 811