Proceeding: Zam. 430/2019/PN/DZP Dostawa i instalacja aparatury B+R w ramach projektu pt. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości” realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Deadlines:
Posted : 11-10-2019 09:51:00
Placing offers: 12-11-2019 10:00:00
Opening offers : 12-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 6 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 126 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc doc 123.5 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.xml xml 138.42 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ.pdf pdf 84.75 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.doc doc 155.5 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 136 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia i Formularz cenowy.doc doc 163 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 171.16 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 123.76 2019-10-11 09:51:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 62.21 2019-12-02 13:10:26 Public message
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 121 2019-11-12 13:15:56 Public message

Announcements

2019-12-02 13:10 Katarzyna Sądej Zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-12 13:16 Katarzyna Sądej Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer