Proceeding: Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów rezystancji i ciągłości przewodów odgromowych po wykonaniu prac w budynku Oddziału terenowego Urzędu DozoruTechnicznego w Gorzowie Wielkopolskim.

Renata Lepionka-Michalak
Urząd Dozoru Technicznego Department: Urząd Dozoru Technicznego. Centrala DA
Deadlines:
Posted : 10-10-2019 07:07:00
Placing offers: 14-10-2019 07:30:00
Opening offers : 14-10-2019 07:35:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wykonawców do składania ofert na realizację zamówienia pn.

"Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów rezystancji i ciągłości przewodów odgromowych po wykonaniu prac w budynku Oddziału terenowego Urzędu DozoruTechnicznego w Gorzowie Wielkopolskim".

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.  

Pozostałe informacje zostały zawarte w załącznikach:

 1. Istotne postanowienia umowy
 2. Opis zakresu prac w zapytaniu ofertowym

Zamawiający wymaga: 

- warunki płatności: 28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury; 

- termin realizacji: 30 dni od protokolarnego przejęcia terenu budowy; 

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 36 miesięcy;  

- uprawnienia: proszę o załączenie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień wskazanych w OPZ 


Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 •  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,  
 • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),     
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego pn. "Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów rezystancji i ciągłości przewodów odgromowych po wykonaniu prac w budynku Oddziału terenowego Urzędu DozoruTechnicznego w Gorzowie Wielkopolskim" prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;  
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;     
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;   
 • posiada Pani/Pan: 

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;   

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

 • nie przysługuje Pani/Panu:  

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;   

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  


W przypadku pytań: 

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel (22) 572 23 64 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
załącznik nr 2 - OŚWIADCZENIE RODO.pdf pdf 79.8 2019-10-10 07:07:00 Proceeding
RZUT DACHU.pdf pdf 912.84 2019-10-10 07:07:00 Proceeding
OPIS INSTALACJI ODGROMOWEJ.pdf pdf 535.39 2019-10-10 07:07:00 Proceeding
Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 89.69 2019-10-10 07:07:00 Proceeding
INSTALACJA ODGROMOWA OBJASNIENIA DO RYSUNKU .pdf pdf 371.88 2019-10-10 07:07:00 Proceeding
2019-08-21_Zapytanie ofertowe_ZIW.pdf pdf 127.25 2019-10-10 07:07:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wymiana skorodowanych elementów instalacji odgromowej oraz wykonanie pomiarów rezystancji 1. Demontaż skorodowanych elementów instalacji odgromowej, 2. Zakup, dostawa i montaż nowych elementów, 3. Wykonanie pomiarów rezystancji i ciągłości przewodów odgromowych oraz poświadczenie sprawności instalacji przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 1 pc. Urząd Dozoru Technicznego - Gorzów Wielkopolski
Kotsisa 3
66-400, Gorzów Wielkopolski
(0)
Currency rates NBP , USD: 4.1503 PLN, EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „nie dotyczy”. (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Warunki płatności - 28 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 30 dni od podpisania umowy, proszę potwierdzić (0)
5 Gwarancja - min. 36 Miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy (0)
6 Uprawnienia - proszę o załączenie oświadczenia o posiadaniu wymaganych uprawnień (Buyer requires the attachment of a file) (0)
7 Wizja lokalna - Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na obiekcie i na jej podstawie opracować ofertę. Proszę o potwierdzenie dokonania wizji lokalnej. W przypadku nie spełnienia tego kryterium Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę. (0)
Unlock the form

The number of page views - 5

Send a message to buyer