Proceeding: Ogłoszenie o zamówieniu (UE): Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski.

Monika Kubacka
Gmina Sędziszów Małopolski Division: PPiZP
Deadlines:
Posted : 09-10-2019 10:57:00
Placing offers: 13-11-2019 11:15:00
Opening offers : 13-11-2019 11:20:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
3. Zał 3 - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 51 2019-10-09 15:07:17 Monika Kubacka Proceeding
5. Zał. 5 - Wzór umowy.docx docx 49.58 2019-10-09 11:09:32 Monika Kubacka Proceeding
4. Zał. 4 - Oświadczenie nt. grupy kapitałowej.doc doc 36.5 2019-10-09 11:09:32 Monika Kubacka Proceeding
6. Zał. 6 - wzor_zobowiazania_podmiotu_trzeciego.doc doc 33 2019-10-09 11:09:32 Monika Kubacka Proceeding
2. Zał. 2 - JEDZ.zip zip 89.35 2019-10-09 11:09:18 Monika Kubacka Proceeding
1. Zał. 1 - Formularz ofertowy.docx docx 35.99 2019-10-09 11:09:00 Monika Kubacka Proceeding
SIWZ.pdf.XAdES XAdES 5.6 2019-10-09 10:59:22 Monika Kubacka Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1021.73 2019-10-09 10:59:22 Monika Kubacka Proceeding
8. Opublikowane 2019-OJS195-474211-pl.pdf pdf 160.75 2019-10-09 10:59:17 Monika Kubacka Proceeding
8. Opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zam. 2020-OJS003-003544-pl.pdf pdf 118.32 2020-01-07 10:16:48 Monika Kubacka Public message
7. Wysłane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 118.38 2020-01-02 11:10:44 Monika Kubacka Public message
1. Zawiadomienie - Platforma.pdf pdf 609.65 2019-12-04 14:33:43 Monika Kubacka Public message
1. Zawiadomienie - Platforma.pdf.XAdES XAdES 5.64 2019-12-04 14:33:43 Monika Kubacka Public message
1. informacja z sesji otwarcia ofert.pdf pdf 557.79 2019-11-13 13:53:00 Monika Kubacka Public message

Announcements

2020-01-07 10:17 Monika Kubacka SZANOWNI WYKONAWCY !
Dnia 06.01.2020 r. opublikowane zostało ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przekazane do publikacji w dniu 02.01.2020 roku.
Treść opublikowanego ogłoszenia o udzielenie zamówienia znajduje się w załączniku poniżej.
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - 2020/S 003-003544

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
mgr Bogusław Kmieć

8. Opublikowane ogło [...].pdf

2020-01-02 11:11 Monika Kubacka SZANOWNI WYKONAWCY !
W imieniu Zamawiającego, Gminy Sędziszów Małopolski, informuję, że dnia 9 grudnia 2019 roku została podpisana umowa dotycząca usługi pn.: „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POWSTAŁYCH I ZEBRANYCH NA WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCIACH, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI.” z Liderem Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przekazano do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej dnia 2 stycznia 2020 roku.
Treść ogłoszenia przekazanego do publikacji w załączeniu.
Numer referencyjny ogłoszenia 20-000479-001.

BURMISTRZ SĘDZISZOWA MAŁOPOLSKIEGO
mgr Bogusław Kmieć

7. Wysłane ogłoszeni [...].pdf

2019-12-04 14:35 Monika Kubacka ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


W imieniu Zamawiającego, Gminy Sędziszów Małopolski, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej progi określone zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski” /PPiZP.271.20.2019/ dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca – Konsorcjum firm w składzie: Lider - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski; Partner - DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica.

Pełna treść Zawiadomienia - w załączniku.

Z UP. BURMISTRZA
mgr Piotr Kapusta
ZASTĘPCA BURMISTRZA

1. Zawiadomienie - P [...].pdf

1. Zawiadomienie - P [...].XAdES

2019-11-13 13:53 Monika Kubacka INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT - w załączeniu

1. informacja z sesj [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 407

Send a message