Proceeding: Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Nr 8 Okunin

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 10:21:00
Placing offers: 11-10-2019 14:20:00
Opening offers : 11-10-2019 14:25:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Nowy Dwór Mazowiecki,26-09-2019 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania „Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Nr 8 Okunin”

Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie i złożenie oferty dotyczącej wykonania powyższego zadania.

I.       Nazwa i adres zamawiającego Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibę ul.Zakroczymska 30, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki,NIP 531 10 00 938

II.    Tryb postępowania Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

III.  Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn „Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Nr 8 Okunin”

Opis przedmiotu zamówienia

Opis techniczny:- altana drewniana o wymiarach 6 m x 4 m,- wysokość ścian bocznych ok 2,05 m,-  wysokość całkowita ok 3,20 m,- kąt nachylenia dachu ok 30 stopni,- słupy nośne 12 x12,- altana wykonana z drewna suszonego sosnowego, impregnowanego;dach wykonany z desek boazeryjnych pokryty gontem bitumicznym.Wykonanie podłogi z desek calowych;

Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 12 grudnia 2019 roku.

IV.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w języku polskim.

2.    W postępowaniu          oświadczenia,          wnioski,       zawiadomienia         oraz    informacje    Zamawiający  i Wykonawcy przekazują, z uwzględnieniem ust. 5, drogą elektroniczną, za pośrednictwem Platformy zakupowej,dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką - Zamówienia poniżej 30 000 Euro. Zamawiający ma prawo żądać, by każdy dokument został dostarczony do jego siedziby na piśmie w wyznaczonym przez niego terminie.

3.    Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę (w postaci krótkiej informacji zwrotnej przesłanej drogą elektroniczną) faktu otrzymania każdego oświadczenia,wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanych drogą elektroniczną, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego takich dokumentów.

4.    Wykonawca składa ofertę wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zakupowej.

5.    Wszelką korespondencję do Zamawiającego, związaną z postępowaniem, należy kierować za pośrednictwem Platformy zakupowej.

6.    Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami, w tym do potwierdzania wpłynięcia oświadczeń,wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest Pani Julianna Borkowska.

7.    Wszelkie zmiany w ofercie proszę ustalać telefonicznie pod numerem telefonu 22-51-22-192 lub drogą elektroniczna adres e-mail: julianna.borkowska@nowydwormaz.pl 

VI.Opis sposobu przygotowania i składania ofert

1.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Oferta powinna zostać sporządzona według formularza oferty, który stanowi załącznik nr1 do zapytania ofertowego i przesłana w postaci „skanów” za pośrednictwem Platformy zakupowej,dostępnej na stronie internetowej www.bip.nowydwormaz.pl, pod Zakładką Zamówienia poniżej 30 000 Euro, do dnia 02.10.2019 roku.

3.    Oferta przesłana w inny sposób nie będzie uwzględniona przy ocenie ofert – zostanie uznana za odrzuconą.

4.    Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

5.    Złożone oferty mogą zostać wycofane lub zmienione przed ostatecznym upływem terminu składania ofert.

6.    Wniosek o wycofanie lub zmianę oferty powinien zostać złożony drogą elektroniczną  za pośrednictwem Platformy zakupowej.

VII.Opis sposobu obliczenia ceny i kryterium oceny oferty

1.   Kryterium oceny ofert jest cena 100 %, maksymalna ilość punktów – 100.Liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert Zamawiający ustali wg następującego wzoru:Kryterium Cena: C = Cmin / Coox 100 pkt gdzie:C – liczba punktów otrzymanych w kryterium Cena Cmin – najniższa cena spośród ocenianych ofert Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta,która uzyska największą liczbę punktów wg powyższego kryterium.

2.    Ceną oferty będzie wynikała z  zaoferowanych przez Wykonawcę zapisów w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

3.    Ceny przedstawione w ofercie muszą uwzględniać wszystkie koszty, jakie będzie zobowiązany ponieść Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia i są cenami brutto w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459 ze zm.). Tym samym Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w wyliczeniu ceny wynikających z nieuwzględnienia okoliczności,które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4.    Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający ustali liczbę punktów przyznaną każdej z ocenianych ofert z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wyliczoną według podanego wzoru liczbę punktów Zamawiający zaokrągli do pełnych setnych części punktu, przy czym końcówki poniżej 0,005 punktu pominie, a końcówki 0,005punktu i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu).

5.    Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza,tzn. uzyska najwyższą ilość punktów.

VIII.Informacje dodatkowe

1.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1)    zmiany lub odwołania warunków postępowania;

2)    unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.    Zamawiający poinformuje o wyborze oferty najkorzystniejszej poprzez Platformę zakupową.

3.    Załącznikami do niniejszego Zapytania ofertowego i jego integralną częścią są:

1)    Załącznik nr 1 -Formularz oferty,

Z up. Burmistrza Miasta Zastępca Burmistrza Janusza Mikuszewskiego

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zapytanie_ofertowe-altana-1.docx docx 32.45 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
Formularz oferty_Za__cznik nr 1_altana.docx docx 18.59 2019-10-09 10:21:00 Ordered object
zapytanie_ofertowe-altana-1.docx docx 32.45 2019-10-09 10:21:00 Ordered object
Formularz oferty_Za__cznik nr 1_altana.docx docx 18.59 2019-10-09 10:21:00 Criterium
rozstrzygniecie_ofert_wiata.pdf pdf 409.94 2019-10-15 08:27:57 Public message

Announcements

2019-10-15 08:28 Julianna Borkowska informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rozstrzygniecie_ofer [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Nr 8 Okunin Zakup i montaż altany drewnianej w celu stworzenia miejsca spotkań mieszkańców Osiedla Nr 8 Okunin

Formularz oferty_Za_ [...].docx

zapytanie_ofertowe-a [...].docx

1 service - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4745 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Formularz oferty_Za_ [...].docx

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 240