Proceeding: Dostawa produktów leczniczych (NaCl z portami, Glucosa z portami, Hydroxyetyloskrobia, leki różne, płyny infuzyjne, p/grzybicze, szczepionki) stosowanych w COZL(COZL/DZP/MBK/3411/PN-92/19)

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 10:21:00
Placing offers: 12-11-2019 10:00:00
Opening offers : 12-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. nr 4 - formularz ofertowy.doc doc 73 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
zał. nr 3-Informacja o grupie kapitałowej.doc doc 57 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
zał. nr 2-wzór umowy.doc doc 82.5 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
zał. nr 1.1 - 1.10 kosztorys ofertowy.doc doc 134.5 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
SIWZ-scan.pdf pdf 7046.21 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 256.26 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
JEDZ espd-request.xml xml 136.35 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
Załącznik 5.doc doc 48.5 2019-10-09 10:21:00 Proceeding
zał. nr 1.1 - 1.10 kosztorys ofertowy -zmiana.doc doc 83 2019-10-10 11:50:00 Proceeding
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 1014.64 2019-11-29 07:57:04 Public message
Informacja z otwarcia.pdf pdf 899.11 2019-11-12 14:06:26 Public message
Odpowiedzi na pytania wraz ze Zmienionym wzorem umowy..pdf pdf 4307.47 2019-10-29 10:48:33 Public message
ZMIANA zał..pdf pdf 748.64 2019-10-10 11:44:58 Public message
ZMIANA.pdf pdf 326.43 2019-10-10 11:44:58 Public message

Announcements

2019-11-29 07:57 Monika Karwacka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-12 14:06 Monika Karwacka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-29 10:48 Monika Karwacka Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą wzoru umowy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-10-10 11:45 Monika Karwacka Zmiana SIWZ.

ZMIANA zał..pdf

ZMIANA.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 483

Send a message to buyer