Proceeding: Dostawa produktów leczniczych (NaCl z portami, Glucosa z portami, Hydroxyetyloskrobia, leki różne, płyny infuzyjne, p/grzybicze, szczepionki) stosowanych w COZL(COZL/DZP/MBK/3411/PN-92/19)

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 10:21:00
Placing offers: 12-11-2019 10:00:00
Opening offers : 12-11-2019 10:30:00
Kind: -

Requirements and specifications

Announcements

2019-11-12 14:06 Monika Karwacka Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-29 10:48 Monika Karwacka Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą wzoru umowy.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2019-10-10 11:45 Monika Karwacka Zmiana SIWZ.

ZMIANA zał..pdf

ZMIANA.pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 233

Send a message