Proceeding: RĘKAWICZKI OCHRONNE LATEKSOWE BEZPUDROWE

Oliwia Szymkowska
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Department: Wydział Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 09-10-2019 09:54:00
Placing offers: 14-10-2019 14:16:56
Opening offers : 14-10-2019 08:35:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

PRZEDMIOTI ILOŚĆ ZAMÓWIENIA: 
 1. Rękawiczkiochronne lateksowe bezpudrowe (pakowane po 100 szt.) rozm. L – 1000 szt. 
 2. Rękawiczkiochronne lateksowe bezpudrowe (pakowane po 100 szt.) rozm. M – 500 szt.
 3. Rękawiczkiochronne lateksowe bezpudrowe (pakowane po 100 szt.) rozm. S – 500 szt
Rękawicemedyczne (wyrób klasy I) z lateksu, niepudrowane, niejałowe,szczelne, posiadające płaski rolowany brzeg, uniwersalny kształtzapewniający dopasowanie do dłoni i dobrą chwytliwość (opowierzchni przeciwślizgowej), niezróżnicowane na prawą i lewą,odpowiadające wymaganiom obowiązującym dla wyrobów medycznych.Konfekcjonowane fabrycznie. Spełniające wymogi, normy:EN-455-1-2-3, EN 388 (wytrzymałość na zagrożenia mechaniczne=, EN374+1+2+3 )odporne na przenikanie i przesiąkanie substancjichemicznych i mikroorganizmów). Rękawice kategorii III a (osobistewyposażenie ochronne) zgodnie z Rozporządzeniem EWG 89/686. Kolor:odcienie białego. Grubość ścianki części chwytnej: 0,16 +/-0,05 mm. Długość wg EN 455-2: minimum 240 mm. Jakość wg EN455-1: AQL w przedziale 1,0-1,5 na I poziomie kontroli. Siłarozerwania wg EN 455-2: >7 N. Okres przechowywania: minimum 3 latazgodnie z normą EN: ISO 13485 lub normą równoważną DIN 7716, ISO2230 bądź inną równoważną normą.Opakowanie:100 szt. = 50 parProduktposiadający deklarację zgodności WE (znak CE.)
TERMINI MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
 • Dostawamaksymalnie w terminie do 14dni kalendarzowychod dnia wysłaniazamówienia.Miejscedostawy: 53-676 Wrocław, ul. Sokolnicza 12, Magazyn ZespołuKwatermistrzowskiego Wydziału Zaopatrzenia w godzinach 8:00– 15:00. Tel. 71 34032 77.
WARUNKI POSTĘPOWANIA / ZAMÓWIENIA:
 1. Płatność przelewem bankowym w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania faktury VAT.
 2. Kryterium wyboru oferty – cena jednostkowa brutto – waga 100 %.
 3. W wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ważnych (spełniających wymagania minimalne) ofert decydować będzie kryterium najniższej ceny (jednostkowej).
 4. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tj. w szczególności: koszty dostawy, opakowania itp. W cenie powinny być również uwzględnione wszystkie podatki, łącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT oraz podatkami i opłatami lokalnymi.
 5. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności w dostarczonym przedmiocie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia bez wad w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania (zapytania ofertowego), unieważnienia lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, w każdym czasie, bez podania przyczyny.
 7. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne z akceptacją warunków ujętych w przedmiotowym zaproszeniu do złożenia oferty.
KARY UMOWNE:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną wnastępujących przypadkach:
a) za opóźnienie w wykonaniuprzedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości przedmiotu umowybrutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc odnastępnego dnia po terminie, w którym miało nastąpić wykonanieprzedmiotu umowy, lub
b) w razie odstąpienia od umowy przezktórąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialnośćponosi Wykonawca – w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotuumowy - zamówienia. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwotynaliczonej kary umownej z wymagalnej należności Wykonawcy przyopłacaniu faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, bez koniecznościskładania odrębnego oświadczenia w tym zakresie.
Zamawiający może odstąpić od umowy-zamówieniaw przypadku opóźnienia przekraczającego jeden dzień kalendarzowyprzez Wykonawcę terminu dostawy przedmiotu umowy-zamówienia.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

2019-10-14 14:16 Oliwia Szymkowska Postępowanie zostało anulowane. Uzasadnienie: Środki przeznaczone przekraczają wartość, którą Zamawiający przeznaczył na zakup.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 RĘKAWICZKI OCHRONNE LATEKSOWE BEZPUDROWE - 2000 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)

The number of page views - 4

Send a message to buyer