Proceeding: Dostawa wyposażenia z zakresu elektroniki do budynku dydaktycznego na terenie Zespołu Szkół Energetycznych w Gdańsku na potrzeby kształcenia w zawodach technik energetyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik elektryk, elektryk w branży budownictwo w ramach programu: Gdańsk Miastem Zawodowców - Rozwój Infrastruktury Szkół Zawodowych. - I/PNE/179/2019/MD

Deadlines:
Posted : 09-10-2019 09:44:00
Placing offers: 12-11-2019 10:00:00
Opening offers : 12-11-2019 10:15:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

The person who issued the complaint did not provide information on the requirements and specifications

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Dokumenty edytowalne.docx docx 117.28 2019-10-09 09:44:00 Proceeding
JEDZ_edytowalny.docx docx 128.61 2019-10-09 09:44:00 Proceeding
2. SIWZ.pdf pdf 23426.31 2019-10-09 09:44:00 Proceeding
1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.10.2019r..pdf pdf 37.4 2019-10-09 09:44:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2020r..pdf pdf 30.52 2020-01-03 12:05:37 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.11.2019r.pdf pdf 596.24 2019-11-28 08:56:09 Public message
Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.11.2019r.pdf pdf 115.5 2019-11-12 10:32:44 Public message

Announcements

2020-01-03 12:05 Monika Dubowska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.01.2020r.

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-11-28 08:56 Katarzyna Wyka Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.11.2019r.

Informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-12 10:32 Monika Dubowska Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.11.2019r.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 6

Send a message to buyer