Proceeding: Zakup kompletnej pompy ciepłowniczej Firmy Grundfos

Marian Skórecki
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim Department: Wydział Energetyczno-Mechaniczny
Deadlines:
Posted : 09-10-2019 08:42:00
Placing offers: 14-10-2019 08:41:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Oferentów składających za pośrednictwemInternetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.1.   Składanie ofert poprzez platformę zakupową OpenNexus zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert.2.   Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Gorzowie Wlkp. nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus. (nie są przyjmowane ofertyskładane w inny sposób, niż poprzez formularz na stronie postępowania).3.   Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualnezałączniki widoczne są na stronie postępowania, a Oferent składając ofertęgodzi się na warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożonąofertę.4.   Podanaprzez Oferenta cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. cenamusi uwzględniać wszystkie wymagania zawarte w zamówieniu oraz obejmowaćwszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Oferent uważa za niezbędne do poniesienia dlaterminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy orazwszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty oraz wszelkie inne kosztywynikające z obowiązków określonych w zamówieniu i zgodnejz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Dostawaprzedmiotu zamówienia każdorazowo nastąpi staraniem Oferenta na jego koszt i ryzyko.5.   O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się wcenie netto+ podatek VAT.6.   Oferent jest związany złożoną ofertą przez 30dni od upływu terminu składania ofert.7.   Oferent, składając ofertę, gwarantuje, żezaoferowany przedmiot zamówienia oraz użyte w trakcie jego realizacji materiałyi urządzenia są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymaganiawynikające z przepisów prawa.8.   W przypadku dostawy niezgodnej z opisemprzedmiotu zamówienia lub ze złożoną przez Oferenta ofertą, PWiK Sp. z o.o. wGorzowie Wlkp. zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Oferenta.9.   PWiK Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. wybierze ofertęnajkorzystniejszą, zgodnie                 z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.10.  PWiKSp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musizakończyć się wyborem Oferenta, a Oferentom nie przysługują z tego tytułu żadneroszczenia w stosunku do Zamawiającego.11.  Warunkiemzłożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego regulaminuprzez Oferenta. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.W razie niewyrażenia zgody napowyższe warunki – prosimy nie składać oferty.

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zakup kompletnej pompy ciepłowniczej Firmy Grundfos Zakup kompletnej pompy ciepłowniczej Firmy Grundfos typ MAGNA3 100-80 F. 1 pc. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. MAGAZYN
ul. Śląska 95
66-405, Gorzów Wlkp.
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 3

Send a message to buyer