Proceeding: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czempiń

Deadlines:
Posted : 08-10-2019 12:02:00
Placing offers: 25-11-2019 09:30:00
Opening offers : 25-11-2019 10:00:00
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Announcements

2019-11-05 18:41 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ, zmiany ogłoszenia i przedłuża termin na składanie ofert (dokumenty w załączeniu).

zmiana ogłoszenia - [...].pdf

zmiana SIWZ - termin [...].docx

2019-10-31 12:35 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 38 ust. 4 oraz 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza treść wszystkich zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego dla poszczególnych części zamówienia wraz z odpowiedziami oraz zmianę SIWZ i przekazaną do publikacji zmianę ogłoszenia (w załącznikach).

zmiana ogłoszenia o [...].pdf

zmiana SIWZ.docx

pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-10-23 00:17 Lidia Ochmańska Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Zamawiający zamieszcza w załączeniu treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami.

pytania i odpowiedzi [...].docx

2019-10-14 13:32 Lidia Ochmańska Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany SIWZ, tj. zmienia Załącznik nr 2 do wzoru umowy – raporty odpady.
Zmienione wzory raportów Zamawiający zamieszcza w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość złożenia, a tym samym wykazania ilości zebranych odpadów z domków letniskowych w raporcie z ilości ogólnej z Gminy.

Załącznik nr 2 do pr [...].docx

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 176

Send a message