Proceeding: ZPO:ZP/19/2019 - dostawa sprzętu medycznego w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".

Deadlines:
Posted : 08-10-2019 09:42:00
Placing offers: 19-11-2019 15:00:00
Opening offers : 19-11-2019 15:15:00
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments to proceedings

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
zmiana 3 ogł. o zam.-13.11.2019.pdf pdf 72.63 2019-11-13 10:41:21 Ewa Świdecka Proceeding
SIWZ-19-2019-zm.2-sprzęt med.-08.11.2019.pdf pdf 2297.53 2019-11-08 13:42:21 Ewa Świdecka Proceeding
SIWZ-19-2019-zm.2-sprzęt med.-08.11.2019.doc doc 2116 2019-11-08 13:42:20 Ewa Świdecka Proceeding
zmiana 2 ogł. o zam.-31.10.2019.pdf pdf 73.1 2019-10-31 10:40:37 Ewa Świdecka Proceeding
SIWZ-19-2019-zmien.-sprzęt med.-28.10.2019.pdf pdf 4692.43 2019-10-28 14:48:44 Ewa Świdecka Proceeding
SIWZ-19-2019-zmien.-sprzęt med.-28.10.2019.doc doc 2089 2019-10-28 14:48:44 Ewa Świdecka Proceeding
zmiana ogł. o zam.-23.10.2019.pdf pdf 81.13 2019-10-23 09:22:12 Ewa Świdecka Proceeding
SIWZ-19-2019 - sprzęt med..doc doc 1945 2019-10-08 09:42:00 Ewa Świdecka Proceeding
ogłoszenie o zam.- 19-2019.pdf pdf 361.03 2019-10-08 09:42:00 Ewa Świdecka Proceeding
JEDZ- do SIWZ-19-2019.doc doc 253.5 2019-10-08 09:42:00 Ewa Świdecka Proceeding
SIWZ-19-2019 - sprzęt med..pdf pdf 2686.27 2019-10-08 09:42:00 Ewa Świdecka Proceeding
Odpow. na zapyt. i prz. t. skł. of.-08.11.2019.pdf pdf 944.64 2019-11-08 13:38:07 Ewa Świdecka Public message
ogłosz. o zm.ogł.-treść przek.UE-08.11.2019.pdf pdf 75.54 2019-11-08 13:38:37 Ewa Świdecka Public message
Odpow. na zapyt. -04.11.2019.pdf pdf 294.31 2019-11-04 17:36:39 Ewa Świdecka Public message
Odpow. na zapyt. i prz. t. skł. of.-28.10.2019.pdf pdf 14656.58 2019-10-28 14:43:17 Ewa Świdecka Public message
ogłosz. o zm.ogł.-treść przek.UE-28.10.2019.pdf pdf 75.54 2019-10-28 14:43:30 Ewa Świdecka Public message
Odpow. na zapyt. -18.10.2019.pdf pdf 2674.18 2019-10-18 08:31:35 Ewa Świdecka Public message
ogłosz. o zm.ogł.-treść przek.UE-18.10.2019.pdf pdf 83.81 2019-10-18 08:31:55 Ewa Świdecka Public message

Announcements

2019-11-08 13:39 Ewa Świdecka Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: ZPO:ZP/19/2019

Odpowiedzi z 08.11.2019r. na zapytanie do SIWZ, poprawienie omyłki pisarskiej w treści SIWZ, informacja o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert, a także treść zmiany (sprostowania) ogłoszenia o zamówieniu przekazana w dniu 08.11.2019r. do Urzędu Publikacji UE (dotyczy przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert).

Z poważaniem
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu

Odpow. na zapyt. i p [...].pdf

ogłosz. o zm.ogł.-tr [...].pdf

2019-11-04 17:36 Ewa Świdecka Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: ZPO:ZP/19/2019.

Odpowiedzi z 04.11.2019r. na zapytania do SIWZ.

Z poważaniem
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu

Odpow. na zapyt. -04 [...].pdf

2019-10-28 14:44 Ewa Świdecka Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: ZPO:ZP/19/2019

Odpowiedzi z 28.10.2019r. na zapytania i zmiany treści SIWZ wraz z informacją o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert, a także treść zmiany (sprostowania) ogłoszenia o zamówieniu przekazana w dniu 28.10.2019r. do Urzędu Publikacji UE (dotyczy przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert).

Z poważaniem
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu

Odpow. na zapyt. i p [...].pdf

ogłosz. o zm.ogł.-tr [...].pdf

2019-10-18 08:32 Ewa Świdecka Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: ZPO:ZP/19/2019.

Odpowiedzi z 18.10.2019r. na zapytania do SIWZ, a także treść zmiany (sprostowania) ogłoszenia o zamówieniu przekazana w dniu 18.10.2019r. do Urzędu Publikacji UE (dotyczy poprawienia omyłki pisarskiej w liczbie sztuk aparatu EKG z wózkiem w Zadaniu Nr 5).

Z poważaniem
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Toruniu

Odpow. na zapyt. -18 [...].pdf

ogłosz. o zm.ogł.-tr [...].pdf

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1501

Send a message