Proceeding: Zakup i dostawa akcesoriów i części sprzętu radiowego - ZP/ 538/ 2019

Paweł Kluziak
Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Department: Wydział Łączności i Informatyki
Deadlines:
Posted : 07-10-2019 22:15:00
Placing offers: 14-10-2019 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Wymagania i specyfikacja REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DOSTAWCÓW KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią ww. Regulaminu i jego akceptacja.Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki-proszę nie składać swojej oferty.

 1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.  
 2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
 3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.
 4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia,
  tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy.
 5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.
 6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 14 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.
 8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia
  lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.
 9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz że złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.
 11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.
 12. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy,
  a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.
 13. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 14. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia finansowego. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe wobec Zamawiającego.
 15. W przypadku braku kontaktu z Wykonawcą przez okres 4 dni od daty złożenia zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej rezygnacji ze złożonego Zamówienia. Zamawiający wyśle rezygnację na wskazany w dokumentach adres poczty elektronicznej a następnie dokona ponownej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.
 16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia u Wykonawcy,który nie wywiązał się z terminu dostawy w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego. W razie niewyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!
 17. Gwarancja na dostarczony asortyment - min. 12 miesięcy.

Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt :
  ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 20 10; Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Projekt Umowy_ZP_538_2019.pdf pdf 62.14 2019-10-07 22:15:00 Criterium
Projekt Umowy_ZP_703_2019.docx docx 47.92 2019-10-07 22:15:00 Criterium

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Zasilacz buforowy Polwat PWR 10B-12 R Zasilacz buforowy Polwat PWR 10B-12 R do radiotelefonu Motorola DM4601e (bez akumulatora) 6 pc. Komenda Wojewódzka Policji
Kusocińskiego 51
25-045, Kielce
(0)
2 Kabel antenowy CNT-400 Andew USA/ Commscope Kabel antenowy CNT-400 Andew USA/ Commscope 200 m Komenda Wojewódzka Policji
Kusocińskiego 51
25-045, Kielce
(0)
3 Kabel RG223 MIL-C-17 Telegartner Kabel RG223 MIL-C-17 Telegartner (L01001C0003) 100 m - (0)
4 Wtyk N Andrew/ Commscope na kabel CNT 400 Wtyk N Andrew/ Commscope na kabel CNT 400 Andrew (400BPNM-C) 70 pc. - (0)
5 "Wianuszek" do mocowania odciągów SR-3050 "Wianuszek" do mocowania odciągów SR-3050 5 set - (0)
6 Odskocznia do masztu 20 cm SR-5076-20 Odskocznia do masztu 20 cm SR-5076-20 (PEXYMEK) 6 set - (0)
7 Odskocznia do masztu 40 cm SR-5076-40 Odskocznia do masztu 40 cm SR-5076-40 (PEXYMEK) 4 set - (0)
8 Uchwyt krokwiowy murowy OMK-50 Uchwyt krokwiowy murowy OMK-50 4 set - (0)
9 Uchwyt Ścienny VF-210 Uchwyt Ścienny VF-210 2 set - (0)
10 Mikrofon biurkowy Motorola RMN5050A Mikrofon biurkowy Motorola RMN5050A 6 pc. - (0)
11 Wtyk N Telegartner (J01020A0113) zagniatany na kabel RG223 Wtyk N Telegartner (J01020A0113) zagniatany na kabel RG223 50 pc. - (0)
12 Wtyk BNC Telegartner (J01000A1256) zagniatany na kabel RG223 Wtyk BNC Telegartner (J01000A1256) zagniatany na kabel RG223 50 pc. - (0)
13 Adapter/ przejściówka BNC-f/N-m Telegartner (J01008C0825) Adapter/ przejściówka BNC-f/N-m Telegartner (J01008C0825) 5 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5477 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Gwarancja - Min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić (0)
5 Projekt umowy - Proszę zatwierdzić projekt umowy

Projekt Umowy_ZP_538 [...].pdf

(0)
Unlock the form

The number of page views - 353