Proceeding: Wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Wronki

Bartosz Kalitka
Urząd Miasta i Gminy Wronki Department: Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego
Deadlines:
Posted : 08-10-2019 09:08:00
Placing offers: 14-10-2019 08:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiot zamówienia obejmuje wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Wronki zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu na: 

-skrzyżowaniu DW 182 i drogi gminnej nr 250039P w m. Obelzanki;
- drodze gminnej nr 250043P w m. Wronki (przedłużenie ul. Mickiewicza);
- drodze gminnej nr 250091P - ul. Polna w m. Wronki;
-drodze gminnej nr 250077P – ul. Zwycięzców w m. Wronki;
-drodze gminnej nr 250055P – ul. Zacisze w m. Wronki;
-drodze gminnej nr 250066P – ul. Rolna w m. Wronki. 

1. Zakres zamówienia obejmuje:
a) zakup i montaż tarcz znaków pionowych do słupków ocynkowanych
b) montaż słupków ocynkowanych fi 60
c) fundamentowanie słupków ocynkowanych
d) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
e) obniżenie krawężników betonowych
f) wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej 

2. Terminy realizacji zamówienia: Do dnia 29.11.2019r.

3. Z uwagi na wprowadzenie organizacji ruchu na różnych kategoriach dróg należy uwzględnić wielości tarcz znaków pionowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.W przypadku stosowania znaków A-7, B-2,B-20, D-6, D-6a, D-6b obowiązuje stosowanie folii odblaskowej typu 2. 

4. W przypadku montażu znaku w terenie zabudowanym pomiędzy budynkami, w wąskim chodniku zwężając tym skrajnie drogową należy wykonać wysięgnik, na którym zostanie zamontowana tarcz znaku pionowego.

5. Za zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia deklaracji zgodności na wykorzystany materiał będący przedmiotem zamówienia.     

Z uwagi na wielkość plików wszystkich projektów stałej zmiany organizacji ruchu, do postępowania zostały załączone tylko plany sytuacyjne natomiast dla zainteresowanych Wykonawców z ww.projektami można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki w godzinach pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do robót oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania robót ponosi Wykonawca.

Wszelkie prace należy wykonać z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i zasad BHP.

Cenę ofertową na podstawie której Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, stanowi cena ryczałtowa za wykonanie zamówienia OGÓŁEM w zł brutto.

Oferta powinna obejmować pełny zakres zamówienia – wszystkie kosztorysy ofertowe dla każdego z zadań,które należy załączyć do oferty wraz z formularzem ofertowym.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
KO zwyciezcow.xlsx xlsx 12.62 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
KO zacisze.xlsx xlsx 12.92 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
KO rolna.xlsx xlsx 16.76 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
KO polna.xlsx xlsx 11.85 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
KO obelzanki.xlsx xlsx 12.49 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
KO mickiewicza.xlsx xlsx 17.75 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Plan Sytuacyjny Zwyciezców.pdf pdf 1409.96 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Plan sytuacyjny Zacisze.pdf pdf 1023.87 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Plan Sytuacyjny Rolna.pdf pdf 1480.67 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Plan Sytuacyjny Polna.pdf pdf 1599.57 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Plan Sytuacyjny Obelzanki.pdf pdf 1552.8 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Plan Sytuacyjny Mickiewicza.pdf pdf 942.8 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
Załącznik nr 1_Formularz ofertowy.docx docx 24.51 2019-10-08 09:08:00 Proceeding
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.docx docx 15.63 2019-10-08 09:08:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Wprowadzenie stałej zmiany organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Wronki - 1 building work - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5234 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 14 dni, proszę potwierdzić (Buyer requires the attachment of a file) (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 306

Send a message to buyer