Proceeding: Dostawa: część 1-mięsa czerwonego; część 2-wędliny z mięsa czerwonego; część 3-wędliny z mięsa drobiowego; część 4-mięsa drobiowego dla KPW Świnoujście.

Deadlines:
Posted : 07-10-2019 13:50:00
Placing offers: 12-11-2019 09:30:00
Opening offers : 12-11-2019 11:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
jedz.xml xml 131.41 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
czesc_4_mieso_drobiowe.pdf pdf 592.3 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
czesc_3_wedliny_drobiowe.pdf pdf 872.5 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
czesc_2_wedliny_czerwone.pdf pdf 3622.76 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
czesc_1_mieso_czerwone.pdf pdf 1762.77 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
siwz_mieso.pdf pdf 22047.54 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
ogloszenie_mieso.pdf pdf 3723.77 2019-10-07 13:50:00 Zamówienia Publiczne Proceeding
Zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 276.11 2019-12-06 08:57:27 Zamówienia Publiczne Public message
informacja z otwarcia.pdf pdf 407.63 2019-11-12 14:25:13 Zamówienia Publiczne Public message
zmiana_nr_1_do-siwz_mieso.pdf pdf 297.66 2019-10-22 11:00:36 Zamówienia Publiczne Public message
zmiana_formularz_cenowy_mieso.pdf pdf 1212.36 2019-10-22 11:00:51 Zamówienia Publiczne Public message

Announcements

2019-12-06 08:58 Zamówienia Publiczne zawiadomienie o wyborze

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2019-11-12 14:25 Zamówienia Publiczne informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-22 11:01 Zamówienia Publiczne Zawiadomienie o zmianach nr 1.

zmiana_nr_1_do-siwz_ [...].pdf

zmiana_formularz_cen [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 214

Send a message