Proceeding: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 5.500.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

Ewelina Porębska
Powiat Chrzanowski
Deadlines:
Posted : 07-10-2019 11:27:00
Placing offers: 12-11-2019 10:00:00
Opening offers : 12-11-2019 10:30:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załaczniki od 6-24.zip zip 15673.21 2019-10-07 11:27:00 Proceeding
Załączniki od 1 do 5.zip zip 1811.18 2019-10-07 11:27:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 770.76 2019-10-07 11:27:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-OJS236-579756-pl.pdf pdf 107.25 2019-12-06 09:04:27 Public message
Wybór ofert wykonawcy BIP-sig.pdf pdf 423.95 2019-11-22 09:49:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert-sig.pdf pdf 744.28 2019-11-12 11:22:35 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ -BIP - 23.10-sig.pdf pdf 297.29 2019-10-23 10:43:24 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ-BIP-sig.pdf pdf 268.49 2019-10-16 12:42:32 Public message
Wyjaśnienie treści SIWZ -BIP-sig.pdf pdf 696.08 2019-10-18 10:52:21 Public message

Announcements

2019-12-06 09:04 Ewelina Porębska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-11-22 09:49 Ewelina Porębska Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wybór ofert wykonawc [...].pdf

2019-11-12 11:22 Ewelina Porębska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-23 10:43 Ewelina Porębska Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-10-18 11:29 Ewelina Porębska Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

2019-10-16 12:43 Ewelina Porębska Wyjaśnienie treści SIWZ

Wyjaśnienie treści S [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 2

Send a message to buyer