Proceeding: Filtry nabojowe

Deadlines:
Posted : 07-10-2019 07:47:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : 10-10-2019 09:05:00

Requirements and specifications

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego zapośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przywykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , toznaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż zapośrednictwem Platformy.

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są nastronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na tewarunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcyłącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto.

4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30dni od zakończenia postępowania.

5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacjizamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej fakturyVAT.

6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowanyasortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkieparametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisówprawa.

7) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytaniaofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towarna koszt i ryzyko Wykonawcy.

8) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć sięwyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nieprzysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.

9) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań iich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferentaoświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę nawszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ichprzestrzegania.

10) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karęumowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia wykonawcy zgodną ze złożonąofertą (Wykonawcy) oraz otrzymanym zamówieniem od Zamawiającego za każdy dzieńopóźnienia dni robocze licząc od daty określonej w zamówieniu terminu dostawy.Zamawiający Zastrzega sobie prawo do potrącenia kary umownej z fakturyWykonawcy.

11) Osoba do kontaktu Pan Łukasz Sadowski tel. kom. 606-770-470.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Filtry nabojowe Filtry nabojowe typu PN 105032 T (klasa filtracji H13, skuteczność filtracji 99,95%) filtry do urządzenia filtrowentylacyjnego UFO 4 M/N1 z wentylatorem M/N2 z wyposażeniem opcjonalnym (kształtka+tłumik). 32 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - Dostawa w ciągu 21 dni od daty otrzymania zamówienia (0)
5 Gwarancja - Prosimy o określenie długości udzielanej gwarancji na filtry. (0)
6 Czy oferowane filtry: - Proszę potwierdzić iż oferowane filtry są filtrami nabojowymi spełniającymi opisane wymogi, typ, przeznaczenie. (0)
7 Wymagania - Prosimy o potwierdzenie iż zapoznali się Państwo z 10 pkt. wymagań. (0)
Unlock the form

The number of page views - 103

Send a message