Proceeding: Przetarg nieograniczony, EZP/641/2019 - Zakup odzieży roboczej

Deadlines:
Posted : 04-10-2019 14:09:00
Placing offers: 14-10-2019 08:00:00
Opening offers : 14-10-2019 08:10:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zał. nr 1-3 do siwz Odzież robocza.zip zip 170.41 2019-10-04 14:09:00 Proceeding
SIWZ odzież robocza.pdf pdf 5345.96 2019-10-04 14:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu nr 606226-N-2019.pdf pdf 337.81 2019-10-04 14:09:00 Proceeding
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510238797.pdf pdf 177.91 2019-11-06 14:36:49 Public message
Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 911.18 2019-10-24 13:50:15 Public message
Informacja z otwarcia ofert 14.10.2019.pdf pdf 142.28 2019-10-14 09:15:07 Public message

Announcements

2019-11-06 14:37 Joanna    Papis 06.11.2019 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udziele [...].pdf

2019-10-24 13:50 Joanna    Papis 24.10.2019 r. Wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniej [...].pdf

2019-10-14 09:15 Joanna    Papis 14.10.2019 r. Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 1

Send a message to buyer