Proceeding: USŁUGA ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW DLA URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Małgorzata Nowicka
Urząd Dozoru Technicznego Division: Oddział UDT we Wrocławiu
Deadlines:
Posted : 04-10-2019 11:45:00
Placing offers: 10-10-2019 09:00:00
Opening offers : -

Requirements and specifications

W imieniu Urzędu Dozoru Technicznego zapraszamy wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (tj. odbiór, załadunek, transport, zagospodarowanie odpadów, wystawienie i przesłanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - KPO) dla Urzędu Dozoru Technicznego Oddział we Wrocławiu ul. Grabiszyńska 51

Powyższa usługa obejmuje następujące rodzaje odpadów:

- złom,

- sprzęt elektryczny i elektroniczny (kable, czajniki, dziurkacze, drukarki, monitory, ups-y),

- świetlówki,

-  odpady wielkogabarytowe (meble -  krzesła, fotele biurowe, stoły, szafki, biurka)

- puszku po sprayach,

- makulatura (usługa niszczenia dokumentów wraz z certyfikatem zniszczenia)

Prosimy o podanie ceny netto w odniesieniu do 1 kg każdego rodzaju odpadu.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków. 

Zamawiający wymaga

- warunki płatności: 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi powyżej dokumentami; 

- termin realizacji: 14 dni od podpisania zlecenia;  

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

Informacje o RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34, kod pocztowy 02-353,
  • Kontakt z wyznaczonym przez Administratora Danych Osobowych – Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: iod@udt.gov.pl), oraz strony internetowej (www.udt.gov.pl),
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie i realizacją zamówienia publicznego świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (tj. odbiór, załadunek, transport, zagospodarowanie odpadów, wystawienie i przesłanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - KPO) (dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer) prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
  • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  • posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 2, bądź art. 97 ust. 1a ustawy Pzp;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo to może zostać ograniczone w oparciu o art. 8a ust. 4 ustawy Pzp ;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  • nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


W przypadku pytań:  

- technicznych lub merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu "Pytania do specyfikacji" lub pod nr tel. : 71/ 33 46 733

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments to proceedings

The person issuing the proceeding has not added any attachments

Delivery address

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Usługa zagospodarowania odpadów świadczenie usługi zagospodarowania odpadów (tj. odbiór, załadunek, transport, zagospodarowanie odpadów, wystawienie i przesłanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów - KPO). Powyższa usługa obejmuje następujące rodzaje odpadów: - złom, - sprzęt elektryczny i elektroniczny (kable, czajniki, dziurkacze, drukarki, monitory, ups-y), - świetlówki, - odpady wielkogabarytowe (meble - krzesła, fotele biurowe, stoły, szafki, biurka) - puszku po sprayach, - makulatura (usługa niszczenia dokumentów wraz z certyfikatem zniszczenia). 1 kg - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.9145 PLN, EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 RODO - W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa, w tym przypadku w polu „Twoja propozycja lub komentarz” proszę wpisać „Nie dotyczy”. (0)
3 Warunki płatności - 21 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymienionymi dokumentami, proszę potwierdzić (0)
4 Termin realizacji - 14 dni od podpisania zlecenia, proszę potwierdzić (0)
5 Ważność oferty - do 15.12.2019 proszę potwierdzić (0)
6 Dodatkowe koszty - wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu po stronie Wykonawcy, proszę potwierdzić (0)
7 uprawnienia do świadczenia przedmiotowej usługi - przesłanie dokumentu uprawniającego do świadczenia przedmiotowej usługi. (0)
Unlock the form

The number of page views - 117

Send a message