Proceeding: Usługa pralnicza i szwalnicza bielizny szpitalnej poza obiektami Zamawiającego wraz z odbiorem od Zamawiającego i dostawą do wskazanych miejsc u Zamawiającego. Dzierżawa bielizny operacyjnej barierowej wraz z obłożeniami, dzierżawa bielizny białej płaskiej oraz chipowanie asortymentu, nr sprawy EZP/149/19

Deadlines:
Posted : 04-10-2019 09:22:00
Placing offers: 12-11-2019 09:30:00
Opening offers : 12-11-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawcy. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.  


Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty
  • Przesłania odwołania/inne 


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SIWZ.docx docx 43.53 2019-10-04 09:22:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1799.85 2019-10-04 09:22:00 Proceeding
JEDZ.docx docx 39.32 2019-10-04 09:22:00 Proceeding
ogł TED.pdf pdf 344.64 2019-10-04 09:22:00 Proceeding
informacja o wyborze oferty.pdf pdf 302.98 2019-12-05 09:51:08 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 187.06 2019-11-12 10:39:42 Public message
odpowiedzi.pdf pdf 196.73 2019-10-31 08:21:50 Public message
zmiana SIWZ.pdf pdf 665.81 2019-10-16 14:28:24 Public message

Announcements

2019-12-05 09:51 Jolanta Stachowiak Informacja o wyborze oferty

informacja o wyborze [...].pdf

2019-11-12 10:39 Jolanta Stachowiak Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2019-10-31 08:22 Jolanta Stachowiak Odpowiedzi na zapytania

odpowiedzi.pdf

2019-10-16 14:28 Jolanta Stachowiak Zmiana SIWZ

zmiana SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 361

Send a message to buyer