Proceeding: ZAPYTANIE OFERTOWE sygn. EZP/644/2019 - elektrody

Deadlines:
Posted : 04-10-2019 08:59:00
Placing offers: 10-10-2019 09:50:00
Opening offers : 10-10-2019 09:55:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na  sukcesywne dostawy  elektrod.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Porozumienie handlowe zawarte zostanie na okres 16.10.2019 - 15.10.2020 r.

2. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa w Przedmiocie zamówienia oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) w trakcie obwiązywania porozumienia handlowego.

3. Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia).

4. Ilości wskazane w załączniku nr 2 niniejszego zapytania oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania OPEC do nabycia asortymentu w takim wymiarze a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanych zamówień.

5. Niezrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w załączniku nr 2 nie wpływa na cenę towaru.

6. Dostawca zobowiązuje się do:

- cyklicznych dostaw towarów na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;

- dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich identyfikację.

7. Termin płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. 

8. Gwarancja: min. 12 miesięcy.

9. Termin realizacji dostaw: prosimy o wskazanie w ofercie przewidywanego terminu realizacji dostaw.

Postanowienia końcowe: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia". Po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie rozważymy zawarcie porozumienia handlowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (058) 627 38 17, kom.507-967-016 - Katarzyna Fuhrmann. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych z wyłączeniem Pzp.doc doc 34 2019-10-04 08:59:00 Proceeding
załącznik 2 ELEKTRODY_2019-2020.xlsx xlsx 14.57 2019-10-04 08:59:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 elektrody -

załącznik 2 ELEKTROD [...].xlsx

1 pc. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Opata Hackiego 14
81-213, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - ... dni od złożenia zamówienia, proszę podać. (0)
5 Gwarancja - min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 312