Proceeding: ZAPYTANIE OFERTOWE sygn. EZP/644/2019 - elektrody

Deadlines:
Posted : 04-10-2019 08:59:00
Placing offers: 10-10-2019 09:50:00
Opening offers : 10-10-2019 09:55:00

Requirements and specifications

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Gdyni zaprasza do złożenia oferty na  sukcesywne dostawy  elektrod.

Warunki realizacji zamówienia:

1. Porozumienie handlowe zawarte zostanie na okres 16.10.2019 - 15.10.2020 r.

2. Dopuszcza się możliwość nabycia dodatkowej ilości asortymentu, o którym mowa w Przedmiocie zamówienia oraz asortymentu podobnego (zbieżnego) w trakcie obwiązywania porozumienia handlowego.

3. Odpowiedź na niniejsze zapytanie ofertowe winna uwzględniać koszty transportu na miejsce rozładunku podane w zamówieniu (Gdynia).

4. Ilości wskazane w załączniku nr 2 niniejszego zapytania oszacowane zostały z zachowaniem należytej staranności, nie stanowią one jednak zobowiązania OPEC do nabycia asortymentu w takim wymiarze a służyć winny jedynie ocenie skali przewidywanych zamówień.

5. Niezrealizowanie całości oraz ilości asortymentu określonego w załączniku nr 2 nie wpływa na cenę towaru.

6. Dostawca zobowiązuje się do:

- cyklicznych dostaw towarów na podstawie pisemnego zamówienia określającego: numer zamówienia, przedmiot zamówienia, j.m., ilość, cenę jednostkową, wartość netto i brutto;

- jak najszybszej wymiany wyrobów wadliwych, których wady zostały stwierdzone w trakcie odbioru dostawy;

- dostarczenia Zamawiającemu kopii wymaganych deklaracji zgodności, świadectw i dopuszczeń tj. informacji lub innych dokumentów producenta wyrobu dotyczących parametrów oferowanych towarów umożliwiających ich identyfikację.

7. Termin płatności: przelew do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego. Warunkiem zapłaty jest zgodność dostarczonego asortymentu z treścią zamówienia. 

8. Gwarancja: min. 12 miesięcy.

9. Termin realizacji dostaw: prosimy o wskazanie w ofercie przewidywanego terminu realizacji dostaw.

Postanowienia końcowe: Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu ustalenie proponowanej przez Państwa ceny jednostkowej, z uwzględnieniem "warunków realizacji zamówienia". Po uzyskaniu od Państwa odpowiedzi w powyższym zakresie rozważymy zawarcie porozumienia handlowego.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.


W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. (058) 627 38 17, kom.507-967-016 - Katarzyna Fuhrmann. 

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest podpisanie umowy lub porozumienia handlowego. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Delivery address

The delivery address is given in the section subject of the procedure at the purchase position

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Inquiry subject

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 elektrody -

załącznik 2 ELEKTROD [...].xlsx

1 pc. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
Opata Hackiego 14
81-213, Gdynia
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.3097 PLN

Ranking and unrated criteria

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - ... dni od złożenia zamówienia, proszę podać. (0)
5 Gwarancja - min. 12 miesięcy, proszę potwierdzić i podać ilość miesięcy. (0)
Unlock the form

The number of page views - 118

Send a message