Proceeding: 75/2019 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DYSTRYBUCJĘ I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OBIEKTÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ POLICJĘ W GARNIZONIE POMORSKIM NA LATA 2020-2021 – REALIZOWANY ELEKTRONICZNIE

Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Deadlines:
Posted : 03-10-2019 13:54:00
Placing offers: 25-11-2019 09:50:00
Opening offers : 25-11-2019 10:00:00
Tryb:
Kind: -

Requirements and specifications

Przedmiotem zamówienia jest dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej12.788.000 kWh dla obiektów użytkowanych przez Policję w garnizonie pomorskimna lata 2020-2021

Szanowni Państwo, 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Pod linkiem do pobrania Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert oraz komunikacja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

Przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do:

  • Zadawania pytań do SIWZ;
  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty;
  • Przesłania odwołania/inne

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02,
  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl

Przypominamy, że oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis składają Państwo zgodnie z instrukcją dostępną pod linkiem.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED PUBLICATED BY SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniuTED 2019S 191-463747.pdf pdf 267.06 2019-10-03 13:54:00 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Proceeding
75-2019 JEDZ.zip zip 114.95 2019-10-03 13:54:00 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Proceeding
75-2019 energia elektryczna SIWZ.pdf pdf 877.64 2019-10-03 13:54:00 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Proceeding
75-2019 energia elektryczna SIWZ.doc doc 840 2019-10-03 13:54:00 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Proceeding
75-2019 oouz.pdf pdf 104.56 2019-12-30 07:19:05 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Public message
Ogłoszenie o wyniku.pdf pdf 151.62 2019-12-13 09:47:00 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Public message
75-2019 poo.pdf pdf 134.77 2019-11-25 11:14:14 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - TED z 07.11.2019r..pdf pdf 95.04 2019-11-13 09:14:48 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Public message
Ogłoszenie o zmianie zamówienia z 07.11.2019.pdf pdf 120.59 2019-11-07 14:04:46 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Public message
75-2019 Pytania i odpowiedzi 1.pdf pdf 347.68 2019-11-07 14:03:04 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Public message

Announcements

2019-12-30 07:19 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

75-2019 oouz.pdf

2019-12-13 09:47 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku. [...].pdf

2019-11-25 11:14 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Protokół z otwarcia ofert

75-2019 poo.pdf

2019-11-13 09:15 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 07.11.2019r. (publikacja TED)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-11-07 14:05 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.11.2019r. (przed publikacją TED)

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2019-11-07 14:03 Zamówienia Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 1. Pytania i odpowiedzi do SIWZ

75-2019 Pytania i od [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 289

Send a message