Proceeding: PN 72/19 Dostawa leków - Import docelowy

Deadlines:
Posted : 03-10-2019 11:13:00
Placing offers: 12-11-2019 09:00:00
Opening offers : 12-11-2019 09:15:00
Kind: -

Requirements and specifications

Announcements

2019-11-12 14:03 Agnieszka Bolewska Zestawienie ofert z dn. 12.11.2019r.

ZP-12.-ZBIORCccZE-ZE [...].pdf

2019-11-06 07:33 Agnieszka Bolewska Pytania i odpowiedzi I

pytania i odpowiedzi [...].pdf

2019-11-05 14:01 Agnieszka Bolewska Na prośbę jednego z Wykonawców, Zamawiający udostępnia załączniki w formie edytowalnej

JEDZ zał. nr 3 PN [...].odt

SIWZ 72 19 IMPORT DO [...].odt

ZAL 2 formularz ofer [...].docx

ZAL_4_i_ZAL_5_do_SIW [...].docx

ZAŁ NR 1 DO SIWZ for [...].ods

Form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 253

Send a message